Close

Mohd Fadzil

Year: 2011

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM)

Ditubuhkan pada 3 Mac 1958 di atas nama Majlis Sukan Sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu melalui satu mesyuarat yang dihadiri oleh Ketua Penasihat Pelajaran,Ketua Pegawai Pelajaran Negeri dan wakil-wakil negeri. Pada tahun 1968 ditukarkan kepada Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. MSSM ini di bawah Majlis Sukan Negara untuk menganjurkan Kejohanan Peringkat MSSM dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia. Kejohanan Peringkat MSSM hanya terbuka kepada pelajar-pelajar sekolah bantuan kerajaan bawah umur 18 tahun.

Pada tahun 1968, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia telah ditubuhkan untuk menganjur dan melaksanakan program pembangunan sukan sekolah-sekolah di Malaysia. Dasar Pelajaran Kebangsaan telah dibentuk dan ia menekankan domain psikomotor, kognitif dan afektif. Pada tahun 1972, kemudahan infrastruktur dan tenaga pengajar telah dimajukan bersama.

VISI MSSM

Memberi peluang kepada pelajar menyertai kejohanan yang mempunyai unsur-unsur keseronokan sambil mempamerkan kecemerlangan.

MISI MSSM
Melahirkan atlet elit yang berpotensi tinggi melalui program pertandingan sukan di dalamdan di luar negara

OBJEKTIF MSSM

Menggalakkan, memajukan, memelihara dan mengatur aktiviti-aktiviti sukan.

Menganjurkan dan menjalankan semua aktiviti sukan sekolah sama ada di peringkat negeri,kebangsaan dan antarabangsa.

Mengelola dan menjalankan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan sekolah.

Menyelaras segala kaedah dan undang-undang pertandingan sukan sekolah di peringkat kebangsaan dan negeri

Bekerjasama dengan mana-mana badan sukanlain atau pertubuhan-pertubuhan sukan.

Memajukan dan meningkatkan prestasi sukan keseluruhannya di Malaysia.

Membuat syor-syor kepada kerajaan mengenai cara, langkah, kaedah dan dasar yang patut diambil bagi kemajuan sukan sekolah dan jika diluluskan oleh kerajaan,melaksanakan dan membantu dalam melaksanakan syor-syor itu.

Program NILAM

Program NILAM

Program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia adalah Program ‘Nadi Ilmu Amalan Membaca atau Program NILAM
yang telah mula dilaksanakan pada tahun 1999. Pelaksanaan Program NILAM
ini dimulakan hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk
Gerakan Tabiat Membaca peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia pada
tahun 1998. Program ini dilaksanakan bermula dengan Tahun Satu bagi
sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan bagi sekolah menengah
dan rekod pembacaan murid-murid ini diteruskan sehingga mereka tamat
persekolahan.

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau
adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah
dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini
meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah
dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.


Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan
matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian
Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang
ditugaskan untuk menyelaras program ini.


Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah
rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan
rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian
Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh
22 Mei 1998.
Matlamat Program NILAM ialah supaya terbina tabiat membaca dalam kalangan murid.

Apakah objektif Program NILAM?

 

• Menjadikan murid banyak membaca

• Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini

Bilakah aktiviti Program NILAM boleh dilaksanakan?

 

Program NILAM mengalakkan murid membaca di mana jua walaupun selepas
tamat waktu persekolahan. Walaubagaimanapun, satu masa membaca di Pusat
Sumber Sekolah atau di sudut bacaan kelas wajar dimuatkan dalam jadual
kelas terutamanya matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk
menjalankan aktiviti membaca.

Waktu lain juga boleh diperuntukkan untuk aktiviti PSS yang
melibatkan pengajaran kemahiran membaca, contohnya aktiviti dalam Minggu
Pusat Sumber Sekolah, Minggu Bahasa atau mata pelajaran lain.

Murid juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit semasa
waktu perhimpunan mingguan untuk aktiviti membaca seperti Bicara Buku
dan menulis ulasan buku.

 
Program NILAM mengalakkan murid membaca di mana jua walaupun selepas
tamat waktu persekolahan. Walaubagaimanapun, satu masa membaca di Pusat
Sumber Sekolah atau di sudut bacaan kelas wajar dimuatkan dalam jadual
kelas terutamanya matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk
menjalankan aktiviti membaca.


Waktu lain juga boleh diperuntukkan untuk aktiviti PSS yang
melibatkan pengajaran kemahiran membaca, contohnya aktiviti dalam Minggu
Pusat Sumber Sekolah, Minggu Bahasa atau mata pelajaran lain.


Murid juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit semasa
waktu perhimpunan mingguan untuk aktiviti membaca seperti Bicara Buku
dan menulis ulasan buku.

Hari Guru

Hari Guru

PENGENALAN HARI GURU


Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.

Dokumen tersebut yang dikenali sebagi Laporan Razak (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak itu.


LOGO HARI GURU

logo

Putih : Menunjukkan kesucian, kesabaran, kesempurnaan dan keamanan.
Perak : Menunjukkan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan teguh.
Kuning: Sinaran cahaya yang cemerlang pada masa hadapan.
Bulan dan bintang membawa erti yang terkandung dalam bendera Malaysia.
Merah : Menunjukkan keteguhan semangat.
Biru : Menunjukkan perpaduan muhibah.

OBJEKTIF HARI GURU MALAYSIA

Menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk perpaduan dan integrasi), pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat.


Menarik perhatian ibubapa, murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia.

Memupuk perasaan perpaduan ikhtisas dan muhibah di antara guru.

Meninggikan martabat dan taraf guru dalam masyarakat.

Memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan, dan sebagainya yang diadakan pada Hari Guru.

Menilai secara objektif peranan guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan itu lebih berkesan.

Anugerah


Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan
Anugerah Kepimpinan Pendidikan Menteri Pelajaran
Anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas
Anugerah Guru Cemerlang Kurang Upaya
Anugerah Guru Inovatif
 
IKRAR HARI GURU 
Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.
Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa.
TEMA HARI GURU MALAYSIA
2010 Guru Pembina Negara Bangsa
LAGU GURU MALAYSIA

Sekolah Harapan Negara

Sekolah Harapan Negara


“Anugerah Sekolah Harapan Negara” merupakan pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara kolektif), di sebuah sekolah, iaitu, satu unit institusi asas pendidikan, di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara khususnya.


Penganugerahan ini mengiktirafkan model sekolah contoh dalam konteks semasa yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain untuk menilai secara ikhtisas tentang pencapaian, cabaran dan hambatan yang dialami oleh para pendidik di sekolah berkenaan dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan dalam konteks masa ini.

OBJEKTIF PENGANUGERAHAN

” Memberi pengiktirafan kepada peranan guru masa kini yang telah dan sedang berusaha untuk mempertingkatkan mutu pendidikan negara sebagai langkah ke arah pembinaan warganegara yang berguna.

” Memupuk, mengembang serta menyuburkan perasaan perpaduan di kalangan guru-guru bagi mencapai tahap profesion keguruan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam konteks semasa.

” Memberi penilaian secara objektif terhadap sumbangan guru-guru dalam melaksanakan Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya penganugerahan ini akan mencetuskan semangat bersaing yang sihat dan berkesan.

Gerak kerja kokurikulum

Gerak
kerja kokurikulum

Pada asasnya gerak kerja kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum dan setiap orang pelajar harus melibatkan diri. Gerak Kerja ini boleh dijalankan didalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu gerak kerja itu. Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalaman-pengalaman tertentu di bilik darjah. Maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua pelajar dan ahli masyarakat adalah perlu, berasas kepada anggapan bahawa :

i) Semua pelajar harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (akademik ) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu ( sosial, jasmani dan rohani )
ii) Semua pelajar mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.
iii) Semua pelajar boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri.
iv) Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan pelajar-pelajar untuk keperluan masyarakat.
v) Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam mendidik pelajar-pelajar, termasuklah pendidikan kemasyarakatan.

Menyemaikan kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang dinyata dalam Falsafah Pendidikan Negara dan matlamat utama gerak kerja kokurikulum. Matlamat gerak kokurikulum hendak dicapai adalah :
i) Perseimbangan antara perkembangan ,mental (akademik ) dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani pelajar dengan Falsafah Pendidikan Negara.
ii) Pengukuhan interaksi dan intergrasi dikalangan pelajar di sekolah.
iii) Peningkatan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam gerak kerja kokurikulum yang diceburi.
iv) Pengukuhan dan pengayaan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta perluasan pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu.
v) Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri.
vi) Peningkatan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukunegara.
vii) Peningkatan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembiraan pelajar.
viii) Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

Bagi meningkatan gerak kerja kokurikulum ( berikut adalah beberapa pelaksanaan )
i) Memberi wajaran yang sesuai kepada gerak kerja kokurikulum supaya kurikulum dan gerak kerja kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.
ii) Menambahkan lagi bilangan-bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab dan sukan serta mempelbagaikan gerak kerja, dengan tujuan memberi peluang kepada semua pelajar melibatkan diri dengan aktif secara individu, kumpulan dan beramai-ramai.
iii) Melibatkan pelajar dari semua kaum dalam semua gerak kerja kokurikulum, dimana yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan.
iv) Melibatkan pelajar dan pihak sekolah gerak kerja khidmat masyarakat.
v) Melibatkan Persatuan Ibubapa/guru-guru dan pelajar-pelajar dalam perancangan dan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum.
vi) Merancang dengan teliti gerak kerja kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki.
vii) Merekod dan menilai kemajuan gerak kerja kokurikulum.
viii) Mengadakan pertandingan dengan melibatkan semua secara berterusan.
ix) Mengadakan penyeliaan dan penilaian yang sistematik secara berterusan.
x) Memberi penghargaan kepada pelajar dan lain-lain pihak, dari semasa ke semasa.


Gerak kerja kokurikulum mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Diantaranya ialah :

Pengetahuan yang diperolahi dari mata pelajaran akademik dapat di perkukuhkan dan diamalkan melalui kerja kokurikulum. Ini juga dapat member peluang kepada para pelajar memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Di samping itu cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapatdi dalam bilik darjah. Segala gerak kerja kokurikulum hendak di rancang terlabih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. Ini boleh membantu pelajar-pelajar meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.

Gerak kerja kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada pelajar. Ia dapat juga membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya. Pengetahuan dan kemahiran ini dapat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. Gerak kerja ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu saja.

Para pelajar, guru-guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memupuk dua hala antara masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat bekerja sama dan saling bantu membantu.

Pengetahuan yang diperolahi dari mata pelajaran akademik dapat di perkukuhkan dan diamalkan melalui kerja kokurikulum. Ini juga dapat member peluang kepada para pelajar memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Di samping itu cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapatdi dalam bilik darjah. Segala gerak kerja kokurikulum hendak di rancang terlabih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. Ini boleh membantu pelajar-pelajar meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.

Semua kerja korikulum boleh memberi peluang kepada melatih diri sendiri untuk kesihatan diri disiplin, memupuk minat bakat serta membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan.

Gerak Kerja Kokurikulum sekolah dapat dikelompokkan kepada tiga jenis iaitu :

Badan Beruniform

Pengakap
Persatuan Bulan Sabit Merah
Kadet Remaja Sekolah
Pandu Puteri
Kadet Tentera Udara
Puteri Islam

Persatuan/Kelab

 
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah dan Geografi
Seni dan Kraftangan
Sains
Matematik
Kemahiran Hidup dan Pengguna
Pelajar Islam
Rekacipta
Kelab Kebajikan dan Pendidikan Moral
Kelab Pencegah Jenayah

Sukan & Permainan

Bola Sepak
Bola Tampar
Bola Jaring
Bola Keranjang
Badminton
Hoki
Catur
Tenis
Renang, Terjun dan Polo Air
Olahraga

Pasukan Rumah : Laksamana/Temenggung/Bendaraha/Syahbandar

Program Pemakanan Sekolah

Program Pemakanan Sekolah
Program-program pemakanan seperti Program Rancangan Makanan Tambahan Sekolah
(RMTS) yang mula diperkenalkan ke seluruh sekolah rendah di Malaysia pada
tahun 1979 dan diikuti oleh Program Susu Sekolah yang mula dipekenalkan
pada tahun 1989, adalah antara program yang dijalankan bagi meminimumkan
masalah tersebut. (Abdul Rahman, 1993).

Pengurusan Kurikulum

Pengenalan Kepada  Kurikulum dan 
Teori Asas Kurikulum
2.1.      Definisi Kurikulum
Perkataan kurikulum berasal daripada perkataan Latin
iaitu “currere” bermaksud “a race course”
atau “satu litar perlumbaan.” Berdasarkan asal perkataan ini maka definisi
kurikulum yang biasa digunakan merujuk kepada “a course of study” atau
“satu rancangan pengajian.”
Perkataan kurikulum telah diberi berbagai-bagai definisi
bergantung kepada tujuan dan fungsinya.
Menurut Taba (1962), kurikulum ialah “a
plan of learning”
atau “satu rancangan pembelajaran.”
Saylor et. al
(1981) pula mendefinisikan kurikulum sebagai “a plan for providing sets
of learning opportunities for person to be educated.”
Menurut Tanner & Tanner (1978), kurikulum
ialah “the planned and guided learning experiences and intended
learning outcomes, formulated through the systematic reconstruction of
knowledge and experience..’for the learners’ continuous and willful growth in
person-social competence.”
Bushoff et. al
pula mendefinisikan kurikulum seperti berikut; “a curriculum is an
educational plan defining:
·       
The
aims, goals and objectives of an educational action;
·       
The
ways, means and activities employed to achieve these goals
·       
The
methods and instruments required to evaluate the success of the action.”
Menurut Bowen, kurikulum ialah “a total
instructional program composed of syllabus or individual course programs.”
Good pula memberi definisi
kurikulum sebagai “a general over-all plan of the content or specific
materials of instruction that the school should offer to the students by way of
qualifying him for graduation or certification for entrance into a professional
or vocational field.”
Berdasarkan kepada definisi kurikulum yang telah disenaraikan,
kurikulum mengandungi elemen-elemen berikut:
·       
Rancangan pendidikan
·       
Mengandungi matlamat dan
objektif.
·       
Menyenaraikan
kandungan, topik atau pengalaman pembelajaran
·       
Menentukan kaedah dan
aktiviti.
·       
Menetapkan kaedah dan
instrument yang perlu untuk menilai pencapaian matlamat dan objektif.
Dengan demikian, kurikulum boleh
didefinisikan sebagai berikut:
Satu rancangan pendidikan yang dibentuk untuk suatu
kumpulan pelajar bagi mencapai  matlamat
yang telah ditentukan.
Berdasarkan definisi ini:
·       
pembentukan
kurikulum memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik.
·       
oleh
sebab ianya merupakan perancangan maka kurikulum perlu didokumenkan dalam
bentuk bertulis.
·       
kurikulum
yang dirancang adalah khusus bagi sesuatu kumpulan pelajar tertentu.
·       
kurikulum
berkenaan adalah bagi tujuan mencapai matlamat dan objektif yang telah
ditentukan lebih awal.
Dalam
konteks kurikulum sekolah, pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di
PPK dan rancangan ini didokumenkan secara bertulis melalui silibus bagi setiap
mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar tertentu iaitu pelajar
sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat
dan objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah dan
Matlamat Pendidikan Negara.

Kurikulum
sekolah didokumenkan dan dikenali sebagai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).


Pengurusan Kurikulum Di SekolahJawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertindak
sebagai badan akademik tertinggi yang memainkan peranan penting
memastikan pelaksanaan pengurusan kurikulum sekolah berkesan dan
berkualiti.  Semua bidang / unit dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
adalah bertanggungjawab secara langsung mempertingkatkan prestasi
akademik sekolah.

OBJEKTIF

1. Mempertingkatkan pengurusan kurikulum supaya sistematik dan berkesan.

2. Menghayati dan melaksanakan Dasar Kurikulum Sekolah.

3. Mengetahui dan memahami setiap bidang tugas supaya pelaksanaannya menjurus ke arah piawaian kualiti.

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

1. Menentukan dan menyelaras segala dasar kurikulum sekolah supaya
selari dengan dasar yang ditetapkan oleh JPN/KPM dan Akta Pendidikan
Negeri.

2. Mesyuarat

 • mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah minimum 4 kali setahun.
 • menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum 4 kali setahun.
 • menetapkan sistem fail / format dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan panitia mata pelajaran.

3. Sukatan / Rancangan Pelajaran

 • menetapkan dasar penyediaan RPT dan Huraian serta kaedah penyediaan Rekod Persediaan Mengajar.
 • garis panduan jenis buku/bahan/alat rujukan yang boleh digunakan dlm menyediakan rancangan pengajaran.

 4. Jadual Waktu

 • menetapkan waktu sekolah.
 • menetapkan sistem jadual waktu.
 • menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan
  waktu mengajar untuk penyediaan jadual waktu induk dan persendirian.
 • menetapkan dasar penyediaan jadual waktu ganti dan pengisiannya

5. Penilaian Dan Peperiksaan

a ) menetapkan sistem pengurusan penilaian dan peperiksaan sekolah yang berkaitan dengan:

 • jenisnya (formatif, sumatif, kerja kursus, ujian lisan, PEKA, PAFA dan lain-lain)
 • bilangan dan takwim
 • format (bentuk soalan, masa dan skema jawapan)
 • syarat lulus
 • kumpulan sasaran
 • jadual penentu ujian ( JPU )
 • pengawasan
 • headcount

6. Anggaran Perbelanjaan

 • menetapkan dasar perbelanjaan tahunan dengan wang kerajaan, SUWA dan lain-lain bagi setiap panitia /unit.
 • menentukan dasar perolehan, penggunaan, penyenggaraan, hapus kira peralatan dan kemudahan prasarana.

7. Pemantauan

a.) menentukan dasar dan sistem pemantauan yang berkesan

 • pengurusan P & P
 • pengurusan panitia
 • peperiksaan dan penilaian
 • jadual waktu
 • pengurusan kewangan
 • bilik-bilik khas

b) menetapkan jawatankuasa pemantauan

c) menetapkan jadual waktu pemantauan


Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Matlamat Kurikulum Program Ijazah

· Meluaskan keintelektualan dalam bidang yang berkaitan
· Meluaskan kesedaran dan kefahaman terhadap bidang disiplin dan antara disiplin
· Menjadikan pelajar lebih berdikari dan bekerjasama
· Bersedia untuk bekerja atau melanjutkan pelajaran dan diterima umum bidang keprofesionalan mereka

 i. Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Program KPLI ini ditawarkan kepada pemohon yang memiliki
sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya yang
berminat dan berkelayakan untuk menjadi guru di sekolah rendah mengikut
bidang yang ditawarkan. Kursus 1 tahun ini ditawarkan bagi pengambilan
Februari dan Julai pada setiap tahun. Unjuran pengambilan pelatih bagi
program ini adalah berdasarkan keperluan guru semasa dan contoh bidang
program yang ditawarkan

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI(R)) telah diperkenalkan mulai Januari
2003 untuk melatih guru siswazah dalam bidang perguruan sekolah rendah. Kurikulum ini
digubal berasaskan keperluan mengoptimumkan perkembangan kognitif kanak-kanak,
keperluan meningkatkan ilmu pedagogi dan pengalaman berasaskan sekolah rendah serta
keperluan memupuk nilai positif dan amalan profesional di kalangan guru. Keperluan-keperluan
tersebut diterjemahkan dalam kandungan kurikulum latihan perguruan yang mendefinisikan
bagaimana seseorang guru perlu mereka bentuk pengajaran yang berkesan, mewujudkan
suasana bilik darjah yang selesa dan kondusif untuk menimba ilmu serta memupuk ciri-ciri guru
profesional yang disanjung tinggi oleh masyarakat. Kurikulum ini juga menuntut agar guru-guru
yang mengikuti program latihan ini berketrampilan dalam penggunaan kemahiran teknologi
maklumat dan komunikasi (TMK).

KBSR & KBSM

KBSR & KBSM


Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji perlaksanaan Dasar PelajaranKebangsaan (1979), Rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiranasas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira.Di samping itu juga, ia jugamemberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yangmeliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).Pada tahun1989, Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pula
diperkenalkan di semua sekolah menengah. KBSM ini dirancang untukmemperkembangkan potensi individu daripada aspek JERIS secaramenyeluruh dan bersepadu dalam usaha untuk melahirkan pelajar yangberilmu, berakhlak mulia serta berupaya memberi sumbangan kepadakemajuan , kesejahteraan serta pembangunan negara.Walaubagaimanapun,
faktor utam


Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh;

KBSR


2.0
KURIKULUM
BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR )
1.         Matlamat
Pendidikan Persekolahan
Matlamat
pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar
secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek,
rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.
  
2.         Matlamat
KBSR
Matlamat
pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid
secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek
intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis
dan berakhlak mulia.
  
3.         Objektif
KBSR
Bagi
mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk
membolehkan untuk membolehkan murid:
i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;
ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah;
iii. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian;
iv. menguasai kemahiran belajar;
v. menguasai kemahiran berfikir;
vi. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;
viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;
ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar;
x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;
xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional;
xii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri;
xiii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti;
xiv. menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;
xv. menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia;
xvi. membina semangat patriotisme;
xvii. mengembangkan bakat dan kreativiti; dan
xviii. mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.
4. Prinsip KBSR
KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:-


i. Pendekatan Bersepadu;
ii. Perkembangan individu secara menyeluruh;
iii. Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan
iv. Pendidikan seumur hidup.
v. murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman hidup mereka, justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat
vi. suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid
vii. aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas
viii. aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel
ix. penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)
x. penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)
xi. penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah


Ciri-Ciri KBSR

 
5. Penekanan


Fokus Tahap I


i. Penguasaan kemahiran asas berbahasa
(mendengar, bertutur, membaca dan menulis)
ii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira
iii. Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-Quran;
iv. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.
Fokus Tahap II


i. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;
ii. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;
iii. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain
iv. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;
v. Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran;
vi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai


6. Struktur KBSR


Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-


i. Komunikasi;
ii. Manusia dan Alam Kelilingnya; dan
iii. Perkembangan Diri Individu.


Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-
i. Kemahiran Asas;
ii. Manusia dengan Persekitaran;
iii. Kesenian dan Kesihatan;
iv. Kerohanian, nilai dan sikap
v. Kemahiran Hidup; dan
vi. Kokurikulum

7.    Bidang Pelajaran


 

Bidang

 

Komponen

Matapelajaran

Fasa 1

Fasa 2

 

 

Komunikasi

 

 

Kemahiran Asas

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

Matematik

Matematik

 

Manusia dan Persekitaran

 

Sikap , Nilai

dan Spiritual

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

 


Sains

Kajian Tempatan

Perkembangan

 Diri Individu

 

Kemahiran Hidup

Seni dan Riadah

Kokurikulum


Kemahiran Hidup

Pendidikan Muzik

Pendidikan Muzik

Pendidikan Seni

Pendidikan Seni

Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan

     


Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-


i. Bidang Komunikasi


1. Bahasa Melayu;
2. Bahasa Inggeris;
3. Bahasa Cina;
4. Bahasa Tamil; dan
5. Matematik.


ii. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya


1. Pendidikan Islam;
2. Pendidikan Moral;
3. Sains; dan
4. Kajian Tempatan.


iii. Bidang Perkembangan Diri Individu


1. Kemahiran Hidup;
2. Pendidikan Muzik;
3. Pendidikan Seni;
4. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

 8.   


     Peruntukan
Masa


  
Mata Pelajaran

Sekolah Kebangsaan

Sekolah Jenis Kebangsaan

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 1


Tahap 2
Perkara

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Bahasa Melayu


450

450

450

300

300

300

270

270

270

150

150

150

Bahasa Inggeris

240

240

240

210

210

210

 

 

60

90

90

90

Bahasa Cina/Tamil

 

 

 

 

 

 

450

450

450

300

300

300

Sains

 

 

 

150

150

150

 

 

 

150

150

150

Matematik


210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Pend. Islam/Moral

180

180

180

180

180

180

150

150

150

150

150

150

Pendidikan Seni

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Pendidikan Muzik

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Kemahiran Hidup

 

 

 

60

60

60

 

 

 

60

60

60

Kajian Tempatan

 

 

 

120

120

120

 

 

 

120

120

120

Pend. Jas. & Kes.

90

90

90

60

60

60

90

90

90

60

60

60

Perhimpunan

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Pilihan Guru
Besar

30

30

30

 

 

 

30

30

30

 

 

 

JUMLAH

1350

1350

1350

1440

1440

1440

1350

1350

1350

1440

1440

14409. Teras KBSR


i. Penggabungjalinan;
ii. Penyerapan;
iii. Penilaian;
iv. Pengkayaan; dan
v. Pemulihan.


10. Penekanan Dalam KBSR


Dalam melaksanakan KBSR, penekanan diberi kepada:-


i. Kemahiran asas;
ii. Kemahiran berfikir;
iii. Nilai Merentas Kurikulum;
iv. Bahasa merentas kurikulum;
v. Patriotisme merentas kurikulum;
vi. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid;
vii. Penilaian berterusan;
viii. Pemulihan dan pengayaan;
ix. Prinsip mudah ubah; dan
x. Sains dan teknologi merentas kurikulum


11. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran


Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid, seseorang guru seharusnya;


i. mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran;


Kemudahan fizikal kelas
· ruang pembelajaran yang selesa;
· sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif;
· ruang pameran hasil kerja;
· bahan rujukan untuk penggunaan murid;
· bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran.


Aspek emosi sosial


· penggunaan bahasa yang mesra;
· keupayaan guru memahami muridnya;
· penggunaan teknik yang pelbagai.
ii. mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


· Melibatkan murid secara aktif;
· Menjalankan penilaian yang berterusan;
· Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka;
· Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan;
· Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan;
· Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid membuat keputusan secara rasional;
· Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina sifat berani, yakin dan daya juang;
· Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir;
· Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid.


iii. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna, berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yang melibatkan murid secara aktif. Guru boleh mengelolakan secara kelas, kumpulan, berpasangan ataupun individu. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada kebolehan yang pelbagai.


Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut;


· Simulasi
· Lakonan
· Permainan
· Tunjuk ajar
· Lawatan
· Bercerita
· Projek
· Sumbangsaran
· Main peranan
· Pidato
12. Penilaian


i. Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS)


· Penilaian Kendalian Sekolah Rendah
ii. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
13. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR


Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.


Antara perubahan besar dalam KBSR ialah


i) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran


ii) penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian


iii) menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut topik


iv) mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran


v) mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat


vi) mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan


vii) pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta


viii) pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains


14. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM)
15. Rumusan

Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan  3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh

Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.
Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk
menginterpretasi, merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan kurikulum.


KBSM

• KBSM memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

• Oleh itu kandungan kurikulum KBSM merangkumi pengetahuan, kemahiran, kefahaman dan amalan nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan serta kewarganegaraan sebagai asas untuk pendidikan seumur hidup.

• Konsep bersepadu dalam KBSM membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh.

(Pukal Latihan KBSM, 1990)


Kesinambungan Dan Kesepaduan Dalam KBSM

Kesinambungan

• Kandungannya diolah kesinambungan daripada 3 bidang utama KBSR:

– Komunikasi (Bahasa, Matematik)

– Manusia dan Alam Sekeliling (Pend Agama Islam, Peng Moral, Sains dan Kemasyarakatan)

– Perkembangan Diri (PJK, PS, Aktiviti Kokurikulum)

• Usaha perkembangan potensi pelajar dalam bidang emosi dan rohani diperluaskan dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam semua mata pelajaran.

Objektif KBSM


• Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dalam semua situasi hidup, serta memperkembangkan pemikiran dan penaakulan.

• Memberi peluang pelajar memahami alam sosial dan fizikal supaya mereka dapat menikmati keadaan kehidupan daan nilai-nilai yang berkaitan serta membolehkan mereka menjadi anggota-anggota masyarakat yang berkesan dan bertanggung jawab.

• Menekankan pembelajaran ke arah memahami diri, mengembangkan bakat, serta mempertingkatkan peribadi dan watak.

• KBSM Menengah Rendah : fokus kepada pencapaian pendidikan umum dan perkembangan sifat-sifat kewarganegaraan.

KBSM Menengah Atas : fokus kepada penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang lebih meluas dan mendalam.

• Menitikberatkan aktiviti kokurikulum.

• Pendekatan dan strategi pembelajaran seimbang dengan KBSR dan berpusatkan murid.Teori Pendidikan & Kurikulum

Kurikulum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan.
Suatu kurikulum disusun dengan mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum
dan teori kurikulum dijabarkan berdasarkan teori pendidikan tertentu. Nana S.
Sukmadinata (1997) mengemukakan 4 (empat ) teori pendidikan, yaitu : (1)
pendidikan klasik; (2) pendidikan pribadi; (3) teknologi pendidikan dan (4)
teori pendidikan interaksional.


1.Pendidikan klasik (classical education),
Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti
Perenialisme, Eessensialisme, dan Eksistensialisme dan memandang bahwa
pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan
warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan
dari pada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu
pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah
disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai
peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang
pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik.
Pendidikan
klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu
suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih
peserta didik menggunakan ide-ide dan proses ”penelitian”, melalui metode
ekspositori dan inkuiri.


2.Pendidikan pribadi (personalized education).
Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah
memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan
potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan
minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama
pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan
sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan peserta didik.
Teori
ini memiliki dua aliran yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik.
Pendidikan progresif dengan tokoh pendahulunya- Francis Parker dan John Dewey –
memandang bahwa peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Materi
pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan
minat dan kebutuhannya. Ia merefleksi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam
kehidupannya. Berkat refleksinya itu, ia dapat memahami dan menggunakannya bagi
kehidupan. Pendidik lebih merupakan ahli dalam metodologi dan membantu
perkembangan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya
masing-masing. Pendidikan romantik berpangkal dari pemikiran-pemikiran J.J.
Rouseau tentang tabula rasa, yang memandang setiap individu dalam keadaan
fitrah,– memiliki nurani kejujuran, kebenaran dan ketulusan.
Teori pendidikan
pribadi menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. yaitu suatu
model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi
kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri.
Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada
aspek intelektual (kurikulum subjek akademis),

3.Teknologi pendidikan,
Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan
dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan
informasi. Namun diantara keduanya ada yang berbeda. Dalam tekonologi
pendidikan, lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau
kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama.
Dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli
bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa data-data obyektif dan
keterampilan-keterampilan yang yang mengarah kepada kemampuan vocational . Isi
disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan
dengan menggunakan bantuan media elektronika dan para peserta didik belajar
secara individual. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan
dan pola-pola kegiatan secara efisien tanpa refleksi. Keterampilan-keterampilan
barunya segera digunakan dalam masyarakat. Guru berfungsi sebagai direktur
belajar (director of learning), lebih banyak tugas-tugas pengelolaan
dari pada penyampaian dan pendalaman bahan.
Teknologi pendidikan menjadi
sumber untuk pengembangan model kurikulum teknologis, yaitu model kurikulum yang
bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik, melalui
metode pembelajaran individual, media buku atau pun elektronik, sehingga mereka
dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu.

4.Pendidikan interaksional,
Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak
dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan
bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk
kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi. Dalam pendidikan
interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan
dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi
antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara
pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai
bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari
fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta
tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya
dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu
filsafat rekonstruksi sosial.

Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk
pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang
memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman,
hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik
didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial
yang mendesak (crucial) dan bekerja sama untuk
memecahkannya.

TEORI-TEORI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 

TEORI BEHAVIOURISME 

Teori ini dikenali umum dengan aliran mazhab tingkah laku yang mengutamakan
pembelajaran kemahiran tertentu khususnya kemahiran fizikal. Mengikut Pavlov
(1962), setiap rangsangan menimbulkan gerakbalas dan berlaku pembelajaran apabila
terdapat perkaitan antara ransangan dan gerakbalas. Pembelajaran yang berlaku
kerana ada perkaitan antara dua rangsangan dinamakan pelaziman. Teori Skinner
pula menekankan peneguhan positif dan peneguhan negatif bertujuan untuk menambahkan
kebarangkalian berulangnya sesuatu tingkahlaku dana bukan untuk menghentikannya.
Peneguhan positif ialah untuk menentukan tingkah laku positif dengan maklumbalas
yang positif. Contohnya, pujian terhadap murid-murid yang memberikan jawapan
yang betul. Peneguhan negatif pula diberi untuk memberi kesan yang tidak menyeronokkan
atau tidak menyenangkan seseorang individu Kesimpulannya, teori behaviourisme
memberi fokus terhadap tingkahlaku yang ingin dilihat, diukur dan dinilai. Tingkahlaku
ini boleh dibentuk melalui persekitaran dan peneguhan yang diberi.

TEORI KOGNITIF 

Teori kognitif lebih menumpukan kepada aspek pemikiran pelajar. Setiap pelajar
mempunyai kebolehan mental untuk mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula
segala pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Menurut Bloom
(1950), aras pengetahuan terbahagi kepada 6 iaitu:
1. Pengetahuan
2. Kefahaman
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Penilaian

Teori Pembelajaran Gagne

Teori pembelajaran Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Mengikut
Gagne, organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya
secara sedar dan tidak sedar. Rangsangan ini akan diterima dan diproses oleh
deria-deria orgnisma. Setiap individu akan menilai input daripada persekitarannya,
mentafsirkannya dan memindahkannya kepada tindakbalas tertentu. Rangsangan diproses
oleh sistem saraf untuk dikenali dan diletakkan dalam bahagian otak ingatan
jangka Gagne juga mengatakan bahawa pembelajaran dan penyampaian isi pengajaran
mesti bergerak daripada aras paling mudah kepada yang lebih kompleks. Beliau
mengemukakan 8 fasa yang melibatkan proses pembelajaran :
i) motivasi
ii) kefahaman
iii) pemerolehan
iv) penahanan
v) mengingat kembali
vi) generalisasi
vii) pelakuan
ix) maklum balas

TEORI KONSTRUKTIVISME

Teori konstruktivisme pada dasarnya menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum
konsep itu dibangunkan dan kemudiannya diaplikasikan apabila diperlukan . Menurut
Brooks (1998), manusia membentuk pemikiran dan membina pemahaman berdasarkan
peristiwa yang mereka alami sebelum ini. Ini merujuk kepada teori konstruktivisme
yang menekankan pembinaan konsep melalui pengetahuan lepas. Menurut Jones (1997)
pula, konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan
pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru. Kesimpulannya, konstruktivism
ialah proses membuat analisis dan menilai maklumat baru diterima berdasarkan
pengetahuan yang sedia ada dan menggunakan pengalaman individu untuk menjana
suatu maklumat baru. Hasilannya, individu tersebut akan membentuk pemahamannya
sendiri dan suatu konsep tertentu berhubung pengetahuan dan maklumat berkenaan.

Prinsip-prinsip Konstruktivisme

1. Pengetahuan dibina pelajar.
2. Pemahaman dibentuk melalui analisis dan sintesis pengalaman lalu.
3. Aktiviti pembelajaran menggabungkan 3 domain iaitu domain kognitif, domain
afektif dan domain psikomotor.
4. Refleksi membantu membentuk pengetahuan dan pemahaman.
5. Pelajar berperanan menentukan pembelajaran sendiri.
6. Hasilan pembelajaran adalah pelbagai dan sukar hendak dijangka.
7. Menggalakkan pelajar berfikir dan mencuba idea baru.
8. Menyokong dan mencabar pemikiran seseorang pelajar.

Guru perlu mengenalpasti cara untuk mengaitkan pengajaran dengan pengetahuan
sedia ada pelajar supaya pelajar dapat menggambarkan perkara yang diajar dan
memudahkan mereka untuk faham . Menurut Sells dan Glasgow (1998), konstruktivism
menekankan penerokaan dan penemuan kendiri melalui aktiviti penyelesaian masalah.
Oleh itu, teori ini sesuai digunakan untuk gaya pembelajaran reflektif kerana
pelajar mengaitkan pengetahuan dan pengalaman lepas untuk membentuk pemahaman
baru. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ialah melalui perbincangan, perdebatan,
eksplorasi, pembinaan dan kolaboratif.

Teori Sosial

Mazhab sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori mazhab behavioris bersama dengan mazhab kognitif. Teori ini juga dikenali sebagai
Teori Perlakuan Model. Albert Bandura, seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih
berkesan dengan menggunakan pendekatan ‘permodelan’. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan
oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar.

TEORI MULTIPLE INTELLIGENCE 

Menurut Alick (1999), teori multiple intelligence diperkenalkan oleh Howard
Gardner. Teori ini mencadangkan 8 jenis kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh
setiap individu yang boleh membantu pembelajaran mereka iaitu:

Jenis
Sifat
Linguistik
Pelajar menggunakan bahasa secara berkesan dan mempunyai keupayaan
auditori yang optimum. Belajar paling baik melalui pendengaran .Tidak membina
gambaran mental . Suka bercakap .Gemar membaca, bermain teka kata dan penulisan
Logikal
Pemikiran secara konsep, abstrak. Berkebolehan menjelajahi
dan menghubungkait .Gemar pembuktian, pengiraan, permainan berasaskan logik
dan menyelesaikan puzzle
Bodily / Kinesthetic
Gemar pergerakan aktif dalam pembelajaran. Mempunyai kemahiran
berkomunikasi melalui body language dan aktiviti fizikal. Cemerlang dalam
aktiviti ‘hands-on’ . Sukar memberi tumpuan dan fokus.
Visual / spatial
Perlukan visual untuk membina kefahaman . Belajar paling berkesan
melalui gambar dan imej . Menukar apa yang dibaca dan didengar kepada gambaran
mental. Cemerlang dalam pembelajaran bilik darjah.
Muzik
Sensitif terhadap irama dan bunyi .Boleh belajar dengan muzik
latarbelakang
Interpersonal
Suka berinteraksi dengan individu lain . Belajar paling baik
melalui aktiviti berkumpulan.
Intrapersonal
Sensitif . Belajar paling baik secara individu
Naturalist
Mampu berinteraksi dengan persekitaran

Teori Humanisme

Mazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusiabergantung kepada emosi dan perasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers menyatakan bahawa setiap
individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza denganindividu yang lain. Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah
dirancang dan disusun mengikut kehendak danperkembangan emosi pelajar itu. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan
untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Maka, guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum.

Model Robert Glazer
Robert Glaser mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikan proses pengajaran kepada empat komponen utama iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada pelajar, kaedah mengajar dan penilaian. Beliau juga menekankan
maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut beliau, objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan pengetahuan sedia
ada pelajar. Kemudian, kaedah mengajar harus dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada pelajar. Seterusnya, penilaian harus dijalankan ke atas segala
proses pengajaran dengan tujuan untuk mengesan kelemahan, agar guru dapat mengubahsuai proses pengajarannya, demi meningkatkan keberkesanan pengajaran pada masa hadapan. Kesimpulannya, Model Pengajaran Robert Glaser dibina
berlandaskan konsep pengajaran sebagai suatu proses yang menitikberatkan langkah-langkah pengajaran iaitu perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas.

Model Taba

Model Pengajaran Taba pula menekankan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Penyusunan maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah diutamakan
dalam model ini. Model ini menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif ke atas bahan pengajaran atau pemilihan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat seperti berikut; menyusun data atau fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan dan perbezaan, menggolong dan mengelas fakta-fakta menjadi kategori dan memberi label kepadanya, membuat generalisasi atau kesimpulan atas hubungan-hubungan antara kategori-kategori itu, dan mengaplikasi generalisasi yang diperolehi. Rumusannya, dengan merujuk kepada model ini, guru dapat merancang pengajaran dengan membahagikan topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta yang berguna untuk menentukan kaedah pengajaran yang sesuai.
Model Latihan Terus

Model Arahan Terus pula merupakan satu model pengajaran yang bertujuan untuk membantu pelajar mempelajari ilmu pengetahuan atau kemahiran asas yang boleh diajar dengan cara langkah demi langkah. Model ini juga dikenali sebagai ‘Model Latihan’ dan ‘Model Pengajaran Aktif’. Model ini dibentuk khas untuk merangsang pembelajaran pelajar berkaitan pengetahuan berprosedur (procedural knowledge) yang memerlukan sama ada kemahiran asas atau komprensif dan juga berkaitan ilmu pengetahuan yang memerlukan pengajaran langkah demi langkah. Model ini menekankan aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang ditunjukkan oleh guru sebelum pelajar melakukannya semula.

Model Inkuiri

Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan, atau daripada masalah yang dikemukakan. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu ‘inkuiri terbimbing’ dan ‘inkuiri terbuka’. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Dalam inkuiri terbuka, pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. Segala proses kajian dijalankan oleh
pelajar sendiri. Oleh itu, ianya sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. Kesimpulannya, model inkuiri ini amat berguna bagi
mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan.

Aplikasi Teori dalam Rekabentuk Perisian PPBK

Pada peringkat awal perisian ini , khususnnya set induksi akan memperkenalkan
objektif -objektif pembelajaran akan diperlihatkan bagi membolehkan pengguna
mengetahui dan membuat pemilihan sama ada sesuai untuk dirinya atau sebaliknya
. Dalam teori behaviorisme, set induksi diperlukan untuk membolehkan pengguna
khususnya pelajar menunjukkan tindakbalas dan kesediaan mereka untuk mempelajari
cara-cara membina laman web dengan MS Frontpage 2000.Oleh itu, kami aka menggunakan
bimbingan, latihan,ganjaran dan pengukuhan bagi menarik minat pengguna untuk
terus menggunakannya sehingga ke penghujung perisian.Soalan-soalan berbentuk
kuiz akan disediakan bagi menguji kefahaman. Setiap jawapan yang betul akan
diberikan ganjaran seperti mana yang dinyatakan dalam teori behaviorisme.Ini
akan membentuk peneguhan positif seterusnya akan masuk dalam ingatan bagi tempoh
yang lama.

Untuk mempraktikkan teori kognitif, perisian ini akan menggunakan bahasa yang
mudah difahami dan ringkas bagi menyusun fakta mengikut turutan mudah kepada
yang lebih sukar.Di samping itu kami akan cuba mengaitkan dengan memberikan
contoh yang berkaitan dengan persekitaran mereka dalam kehidupan seharian.Dengan
ini akan membantu pelajar mudah mengingati pengetahuan yang dipelajari.

Teori kontruktivisme juga akan dipraktikkan oleh pelajar semasa menggunakan
perisian PPBK kerana mereka terpaksa melakukan “hand-on” .Pelajar
bebas memilih mana-mana tajuk dan boleh berpindah-randah dari satu tajuk ke
tajuk yang lain dengan menggunakan butang navigasi yang disediakan.
Dengan menggunakan bantuan multimedia, sudah tentu teori multiple intelligences
akan diaplikasikan bagi membantu menyokong persembahan yang lebih baik dari
segi gaya dan teknik penyampaian sesuatu pengetahuan atau kemahiran lebih-lebih
disokong oleh bunyi,video,animasi dan latar yang sesuai.Pembelajaran hyperteks
yang berpusatkan pelajar digunakan dan terpulang kepada pelajar untuk menentukan
tajuk yang hendak dimulakan dahulu.

Perbezaan Instruksi:
Behaviorisme, Kognitivisme & Konstruktivisme

Aspek


Behaviorisme

Kognitivisme

Konstruktivisme

Fokus PengajaranBerfokuskan pembentukan tingkah laku pelajarBerfokus kepada transmisi proses pemikiran
pelajar
Berfokuskan pembinaan mental realiti pelajar.
Instruksi & ManipulasiPengajar memanipulasikan perubahan tingkah
laku dengan pengukuhan terpilih
Pengajar memanipulasikan proses pemikiran
pelajar dengan membekalkan model mental yang perlu diikuti oleh pelajar.
Pengajar fasilitasikan pemodelan konseptual
pelajar. Pengajar mesti memahami struktur kognitif sedia ada pada pelajar
dan membekalkan aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk membantu pelajar
membina pengetahuannya.
Menggunakan konteks dan strategi yang benar serta coaching. Mencipta
pelbagai persekitaran untuk pelajar agar ia dapat melatih berfikir dengan
berbagai-bagai kaedah. Hasilnya ialah pelajar yang lebih bersedia untuk
menangani situasi berbeza-beza.
Realiti Yang dipromosikanRealiti pelajar adalah konvergen – semua
realitinya dipusatkan kepada satu realiti yang sama.
Pengajaran berpusatkan realiti tersebut
Realiti pelajar adalah konvergen.Realiti pelajar adalah divergen. Pelajar
digalakkan untuk memajukan realiti yang berbeza-beza.