BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA

Sharing is Caring!

BAB 3 : Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia

1.1 : Perkembangan Dasar dan  Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini


Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan


Sistem Pendidikan Negara telah mengalami
evolusi penting sejajar dengan pembangunan dan kemampuan negara.
Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa berikut:


  Zaman Pramerdeka (sebelum 1957);
  Zaman Pasca Merdeka (1957-1970);
  Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990);
  Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000); dan
  Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang).

   Zaman pramerdeka (sebelum 1957)


   Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan
   kepada empat aliran , iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah
   Cina dan sekolah Tamil. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya
   sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Namun
   menjelang kemerdekaan, timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem
   persekolahan. B eberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji
   sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan
   berikut:
   1. Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu;
   2. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina;
   3. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan; dan
   4. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem
    pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan
    untuk semua, Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta
    kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama
    bagi semua sekolah.
   Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)

   Sebaik
   mencapai kemerdekaan, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem
   pelajaran kebangsaan. Sehubungan itu, Ordinan Pelajaran 1957 digubal
   berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan
   dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Perakuan Laporan Razak
   dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan
   jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961
   yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada
   semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan
   yang sama untuk semua pelajar.
   Dasar pendemokrasian pendidikan bermula
   pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk
   semua pelajar. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan
   universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke
   sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan peperiksaan
   pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah
   menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar
   yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara
   berperingkat mulai tahun 1992.
   Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)

   Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang
   menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan
   ekonomi (Universiti Terbuka Malaysia, 2008). Dalam tempoh ini,
   pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan
   dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk
   semua kaum.

   Pada masa ini juga Sistem Pendidikan
   Kebangsaan mengalami banyak perubahan, antaranya Bahasa Melayu dijadikan
   sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada
   peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982,
   manakala di Sarawak pada tahun 1990. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai
   bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Walau bagaimanapun, selaras
   dengan Akta Pelajaran 1961, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan
   yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar
   terus dikekalkan. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai
   semangat jati diri di kalangan pelajar. Pendidikan Sains dan Teknikal
   diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga
   kerja mahir.
   Pada tahun 1979, semakan semula
   pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji
   Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan
   pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Pada
   tahun 1980-an, peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan
   dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar
   bandar. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada
   tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara.
   Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi
   membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan
   intelek.
   Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)

   Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam
   pendidikan negara. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan
   diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang
   berkaitan dengan pendidikan, misalnya Akta Pendidikan 1996; Akta
   Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996; Akta Majlis Pendidikan Tinggi
   Negara 1996 dan lain-lain.

   Selain itu, banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk:
   1. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari;
   2. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999;
   3. Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma;
   4. Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI); dan
   5. Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik.
   Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang)

   Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan
   perkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagai
   perubahan dan cabaran alaf ke-21, penambahbaikan dan pemantapan sistem
   pendidikan diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program utama,
   antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002); Program Bimbingan dan
   (Keputusan Jemaah Menteri, 2002); Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
   Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan
   Jemaah Menteri, 2002). Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP)
   diperkenalkan pada tahun 2003; Program j-QAF diperkenalkan pada tahun
   2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan murid Islam
   menguasai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat
   sekolah rendah (Keputusan Jemaah Menteri, 2003); dan banyak lagi
   program-program pendidikan diperluas.

   Perubahan paling signifikan dalam
   sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian
   Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. Dengan pembahagian ini
   KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah,
   sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru.   1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini
   http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/bab-4-sistem-pelajaran-masa-kini.html

   dan

   Lihat 7 Dasar Baru KPM   ___________________________________________________________________________________


   * Untuk membuka “link” mengikut BAB di bawah,  Sila tekan tulisan berwarna
   MERAH. Kecuali BAB 10 buka ikut subtopik pada tulisan berwarna MERAH.

   BAB 1 : TERAS PENDIDIKAN NEGARA
   1.1 : Rukun Negara
   1.2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
   1.3 : Wawasan 2020
   1.4 : Islam Hadhari

   BAB 2 : KEMENTERIAN
   1.1 : Kementerian Pelajaran Malaysia
   1.2 : Kementerian Pengajian Tinggi

   BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
   1.1 : Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
   1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini

   BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI
   1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
   1.2 : Program PERMATA
   1.3 : Pendidikan Rendah
   1.4 : Pendidikan Menengah
   1.5 : Pendidikan Khas
   1.6 : Program Pendidikan Khas
   1.7 : Sekolah Sukan
   1.8 : Sekolah Seni
   1.9 : Pembestarian Sekolah
   2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
   2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
   2.2 : Pendidikan Swasta
   2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
   2.4 : Sekolah Kluster
   2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional
   * Tambahan penkhususan bidang di UTHM

   BAB 5 : KURIKULUM
   1.1 : Teori Pendidikan
   1.2 : Kurikulum Prasekolah
   1.3 : Kurikulum Baru Sekolah Rendah
   1.4 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
   1.5 : Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
   1.6 : Pengurusan Kurikulum
   1.7 : Program JQAF
   1.8 : Kia2M

   BAB 6 : PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
   1.1 : Asrama
   1.2 : Skim Pinjaman Buku Teks
   1.3 : Biasiswa dan Pinjaman
   1.4 : Program Bersepadu Sekolah Sihat
   1.5 : Program Pemakanan Sekolah
   1.6 : Bimbingan dan Kaunseling
   1.7 : Malaysia Teacher Standard atau Standard Guru Malaysia (SGM)
   1.8 : PIBG
   1.9 : Skim Baucer Tuisyen

   BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
   1.2 : Sekolah Harapan Negara
   1.3 : Hari Guru
   1.4 : Projek Nilam
   1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
   1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

   BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN
   1.1 : Perintah-Perintah Am
   1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
   1.3 : Arahan Perbendaharaan
   1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
   1.5 : Arahan Perkhidmatan
   1.6 : Akta Acara Kewangan
   1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

   BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU
   1.1 : KSSR
   1.2 : KSSM
   1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah
   1.4 : MBMMBI
   1.5 : 1 Murid 1 Sukan
   1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional
   1.7 : NKEA
   1.8 : NKRA Pendidikan

   BAB 10 : BAB TAMBAHAN
   A   : Dasar, Kurikulum & Sistem   1.1 : SBPA   1.2 : LINUS & PROTIM   1.3 : Tonggak 12   1.4 : PPSMI   1.5 : RMK – 10 ( Pendidikan)
   B    : Isu Semasa Pendidikan   2.1 : Wang Bantuan RM100 Kepada Pelajar   2.2 : Pemberian Baucar RM200 Kepada Pelajar IPTA, IPTS Dan Politeknik   2.3 : Isu Penempatan GSTT   2.3 : Majlis Bahasa Inggeris   2.4 : Kementerian Kaji Wujud GPK Pendidikan Islam Di Sekolah   2.5 : Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional
   C    : Isu Semasa Negara   3.1 : Sistem Pemerintahan Malaysia ( YDP Agong, Kabinet, Komponen )   3.2 : Isu Adam Adli   3.3 : BR1M   3.4 : Program Transformasi Kerajaan, Ekonomi & Politik   3.5 : Bajet 2012
   D    : Teori Pendidikan   4.1 : Taksonomi Bloom


   E    : Lain-Lain


   5.1 : SPP   5.2 : JPA   5.3 : Sorotan Peristiwa 2011


   Sharing is Caring!

   Leave a comment