BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sharing is Caring!

BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
1.2 : Sekolah Harapan Negara
1.3 : Hari Guru
1.4 : Projek Nilam
1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran


1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum

Pada asasnya gerak
kerja kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum dan setiap orang
pelajar harus melibatkan diri. Gerak Kerja ini boleh dijalankan didalam
dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu gerak kerja itu.
Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalaman-pengalaman
tertentu di bilik darjah. Maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan
pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental, minat,
bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial
yang positif.

Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua pelajar dan ahli masyarakat adalah perlu, berasas kepada anggapan bahawa :

i) Semua pelajar harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan
mental (akademik ) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu ( sosial,
jasmani dan rohani )
ii) Semua pelajar mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan.
iii) Semua pelajar boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri.
iv) Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan pelajar-pelajar untuk keperluan masyarakat.
v) Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam
mendidik pelajar-pelajar, termasuklah pendidikan kemasyarakatan.

Menyemaikan
kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan
sebagaimana yang dinyata dalam Falsafah Pendidikan Negara dan matlamat
utama gerak kerja kokurikulum. Matlamat gerak kokurikulum hendak dicapai
adalah :
i)
Perseimbangan antara perkembangan ,mental (akademik ) dengan
perkembangan sosial, jasmani dan rohani pelajar dengan Falsafah
Pendidikan Negara.
ii) Pengukuhan interaksi dan intergrasi dikalangan pelajar di sekolah.
iii) Peningkatan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam gerak kerja kokurikulum yang diceburi.
iv) Pengukuhan dan pengayaan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah
serta perluasan pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang
tertentu.
v) Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri.
vi) Peningkatan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukunegara.
vii) Peningkatan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembiraan pelajar.
viii) Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

Bagi meningkatan gerak kerja kokurikulum ( berikut adalah beberapa pelaksanaan )
i) Memberi wajaran yang sesuai kepada gerak kerja kokurikulum supaya
kurikulum dan gerak kerja kokurikulum boleh saling melengkapi dalam
proses pendidikan di sekolah.
ii) Menambahkan lagi
bilangan-bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab dan sukan
serta mempelbagaikan gerak kerja, dengan tujuan memberi peluang kepada
semua pelajar melibatkan diri dengan aktif secara individu, kumpulan dan
beramai-ramai.
iii) Melibatkan pelajar dari semua kaum dalam semua
gerak kerja kokurikulum, dimana yang sesuai, untuk tujuan pemupukan
perpaduan.
iv) Melibatkan pelajar dan pihak sekolah gerak kerja khidmat masyarakat.
v) Melibatkan Persatuan Ibubapa/guru-guru dan pelajar-pelajar dalam perancangan dan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum.
vi) Merancang dengan teliti gerak kerja kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki.
vii) Merekod dan menilai kemajuan gerak kerja kokurikulum.
viii) Mengadakan pertandingan dengan melibatkan semua secara berterusan.
ix) Mengadakan penyeliaan dan penilaian yang sistematik secara berterusan.
x) Memberi penghargaan kepada pelajar dan lain-lain pihak, dari semasa ke semasa.
Gerak kerja kokurikulum mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Diantaranya ialah :

Pengetahuan
yang diperolahi dari mata pelajaran akademik dapat di perkukuhkan dan
diamalkan melalui kerja kokurikulum. Ini juga dapat member peluang
kepada para pelajar memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan
menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan
realistik. Di samping itu cara begini juga dapat memberi pengalaman yang
mungkin tidak terdapatdi dalam bilik darjah. Segala gerak kerja
kokurikulum hendak di rancang terlabih dahulu supaya selaras dan saling
melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. Ini boleh membantu
pelajar-pelajar meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.

Gerak
kerja kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada pelajar. Ia dapat
juga membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat
menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya. Pengetahuan dan
kemahiran ini dapat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan
kelak. Gerak kerja ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu
dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran
yang ada di sekolah itu saja.

Para pelajar, guru-guru dan
kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah
sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memupuk dua hala antara masyarakat
serta menyemai semangat berkhidmat bekerja sama dan saling bantu
membantu.

Pengetahuan yang diperolahi dari mata pelajaran
akademik dapat di perkukuhkan dan diamalkan melalui kerja kokurikulum.
Ini juga dapat member peluang kepada para pelajar memahami konsep
latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut
dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Di samping itu cara
begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapatdi dalam
bilik darjah. Segala gerak kerja kokurikulum hendak di rancang terlabih
dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di
bilik darjah. Ini boleh membantu pelajar-pelajar meningkatkan lagi
prestasi mereka dalam pelajaran.

Semua kerja korikulum boleh
memberi peluang kepada melatih diri sendiri untuk kesihatan diri
disiplin, memupuk minat bakat serta membina semangat untuk menghayati
nilai perpaduan dan kewarganegaraan.

Gerak Kerja Kokurikulum sekolah dapat dikelompokkan kepada tiga jenis iaitu :

Badan Beruniform
Pengakap
Persatuan Bulan Sabit Merah
Kadet Remaja Sekolah
Pandu Puteri
Kadet Tentera Udara
Puteri Islam

Persatuan/Kelab

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah dan Geografi
Seni dan Kraftangan
Sains
Matematik
Kemahiran Hidup dan Pengguna
Pelajar Islam
Rekacipta
Kelab Kebajikan dan Pendidikan Moral
Kelab Pencegah Jenayah

Sukan & Permainan

Bola Sepak
Bola Tampar
Bola Jaring
Bola Keranjang
Badminton
Hoki
Catur
Tenis
Renang, Terjun dan Polo Air
Olahraga

Pasukan Rumah : Laksamana/Temenggung/Bendaraha/Syahbandar
1.2 : Sekolah Harapan Negara

“Anugerah
Sekolah Harapan Negara” merupakan pengiktirafan dan penghargaan
Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara
kolektif), di sebuah sekolah, iaitu, satu unit institusi asas
pendidikan, di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik
terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara
khususnya.


Penganugerahan
ini mengiktirafkan model sekolah contoh dalam konteks semasa yang dapat
dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah lain untuk menilai secara ikhtisas
tentang pencapaian, cabaran dan hambatan yang dialami oleh para pendidik
di sekolah berkenaan dalam melaksanakan tanggungjawab pendidikan dalam
konteks masa ini.


OBJEKTIF PENGANUGERAHAN


Memberi pengiktirafan kepada peranan guru masa kini yang telah dan
sedang berusaha untuk mempertingkatkan mutu pendidikan negara sebagai
langkah ke arah pembinaan warganegara yang berguna.Memupuk, mengembang serta menyuburkan perasaan perpaduan di kalangan
guru-guru bagi mencapai tahap profesion keguruan yang tinggi dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam konteks semasa.

Memberi penilaian secara objektif terhadap sumbangan guru-guru dalam
melaksanakan Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya
penganugerahan ini akan mencetuskan semangat bersaing yang sihat dan
berkesan.

1.3 : Hari Guru

PENGENALAN HARI GURU

Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.

Dokumen tersebut yang dikenali sebagi Laporan Razak (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak itu.


LOGO HARI GURU

logo

Putih : Menunjukkan kesucian, kesabaran, kesempurnaan dan keamanan.
Perak : Menunjukkan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan teguh.
Kuning: Sinaran cahaya yang cemerlang pada masa hadapan.
Bulan dan bintang membawa erti yang terkandung dalam bendera Malaysia.
Merah : Menunjukkan keteguhan semangat.
Biru : Menunjukkan perpaduan muhibah.

OBJEKTIF HARI GURU MALAYSIA

 • Menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk perpaduan dan integrasi), pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat.
 • Menarik perhatian ibubapa, murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia.
 • Memupuk perasaan perpaduan ikhtisas dan muhibah di antara guru.
 • Meninggikan martabat dan taraf guru dalam masyarakat.
 • Memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan, dan sebagainya yang diadakan pada Hari Guru.
 • Menilai secara objektif peranan guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan itu lebih berkesan.
Anugerah

Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan
Anugerah Kepimpinan Pendidikan Menteri Pelajaran
Anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas
Anugerah Guru Cemerlang Kurang Upaya
Anugerah Guru Inovatif

IKRAR HARI GURU 
Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.
Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa.
TEMA HARI GURU MALAYSIA
2010 Guru Pembina Negara Bangsa
2011 Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
LAGU GURU MALAYSIA


1.4 : Projek Nilam
Program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia adalah Program ‘Nadi Ilmu Amalan Membaca atau Program NILAM
yang telah mula dilaksanakan pada tahun 1999. Pelaksanaan Program NILAM
ini dimulakan hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk
Gerakan Tabiat Membaca peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia pada
tahun 1998. Program ini dilaksanakan bermula dengan Tahun Satu bagi
sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan bagi sekolah menengah
dan rekod pembacaan murid-murid ini diteruskan sehingga mereka tamat
persekolahan.

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau
adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah
dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini
meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah
dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.


Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan
matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian
Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang
ditugaskan untuk menyelaras program ini.


Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah
rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan
rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian
Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh
22 Mei 1998.

Matlamat Program NILAM ialah supaya terbina tabiat membaca dalam kalangan murid.

Apakah objektif Program NILAM?

• Menjadikan murid banyak membaca
• Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini

Bilakah aktiviti Program NILAM boleh dilaksanakan?

Program NILAM mengalakkan murid membaca di mana jua walaupun selepas
tamat waktu persekolahan. Walaubagaimanapun, satu masa membaca di Pusat
Sumber Sekolah atau di sudut bacaan kelas wajar dimuatkan dalam jadual
kelas terutamanya matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk
menjalankan aktiviti membaca.
Waktu lain juga boleh diperuntukkan untuk aktiviti PSS yang
melibatkan pengajaran kemahiran membaca, contohnya aktiviti dalam Minggu
Pusat Sumber Sekolah, Minggu Bahasa atau mata pelajaran lain.
Murid juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit semasa
waktu perhimpunan mingguan untuk aktiviti membaca seperti Bicara Buku
dan menulis ulasan buku.

Program NILAM mengalakkan murid membaca di mana jua walaupun selepas
tamat waktu persekolahan. Walaubagaimanapun, satu masa membaca di Pusat
Sumber Sekolah atau di sudut bacaan kelas wajar dimuatkan dalam jadual
kelas terutamanya matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk
menjalankan aktiviti membaca.


Waktu lain juga boleh diperuntukkan untuk aktiviti PSS yang
melibatkan pengajaran kemahiran membaca, contohnya aktiviti dalam Minggu
Pusat Sumber Sekolah, Minggu Bahasa atau mata pelajaran lain.


Murid juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit semasa
waktu perhimpunan mingguan untuk aktiviti membaca seperti Bicara Buku
dan menulis ulasan buku.

1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia


Ditubuhkan pada 3 Mac 1958 di atas nama Majlis Sukan Sekolah-sekolah
Persekutuan Tanah Melayu melalui satu mesyuarat yang dihadiri oleh Ketua
Penasihat Pelajaran,Ketua Pegawai Pelajaran Negeri dan wakil-wakil
negeri. Pada tahun 1968 ditukarkan kepada Majlis Sukan Sekolah-sekolah
Malaysia. MSSM ini di bawah Majlis Sukan Negara untuk menganjurkan
Kejohanan Peringkat MSSM dengan kerjasama Kementerian Pelajaran
Malaysia. Kejohanan Peringkat MSSM hanya terbuka kepada pelajar-pelajar
sekolah bantuan kerajaan bawah umur 18 tahun.

Pada
tahun 1968, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia telah ditubuhkan
untuk menganjur dan melaksanakan program pembangunan sukan
sekolah-sekolah di Malaysia. Dasar Pelajaran Kebangsaan telah dibentuk
dan ia menekankan domain psikomotor, kognitif dan afektif. Pada tahun
1972, kemudahan infrastruktur dan tenaga pengajar telah dimajukan
bersama.

VISI MSSM

Memberi peluang kepada pelajar menyertai kejohanan yang mempunyai unsur-unsur keseronokan sambil mempamerkan kecemerlangan.

MISI MSSM
Melahirkan atlet elit yang berpotensi tinggi melalui program pertandingan sukan di dalamdan di luar negara

OBJEKTIF MSSM

 • Menggalakkan, memajukan, memelihara dan mengatur aktiviti-aktiviti sukan.
 • Menganjurkan dan menjalankan semua aktiviti sukan sekolah sama ada di peringkat negeri,kebangsaan dan antarabangsa.
 • Mengelola dan menjalankan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan sekolah.
 • Menyelaras segala kaedah dan undang-undang pertandingan sukan sekolah di peringkat kebangsaan dan negeri
 • Bekerjasama dengan mana-mana badan sukanlain atau pertubuhan-pertubuhan sukan.
 • Memajukan dan meningkatkan prestasi sukan keseluruhannya di Malaysia.
 • Membuat syor-syor kepada kerajaan mengenai cara, langkah, kaedah dan dasar yang patut diambil bagi kemajuan sukan sekolah dan jika diluluskan oleh kerajaan,melaksanakan dan membantu dalam melaksanakan syor-syor itu.

1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

Pertandingan
Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran Malaysia hendaklah mengikut Peraturan – Peraturan Am
Pertandingan
Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran.


JENIS-JENIS
PERMAINAN

Bil

Jenis Permainan
Jantina
Jenis Pertandingan
1.   
 
Bola Sepak Senior
Lelaki

Berpasukan

2.   
 
Bola Sepak Veteran
Lelaki
Berpasukan
3.   
 
Bola Jaring Senior
Wanita
Berpasukan
4.   
 
Bola Jaring Veteran
Wanita
Berpasukan
5.   
 
Sepak Takraw Senior
Lelaki
Berpasukan/antara regu
6.   
 
Badminton
Lelaki/Perempuan
Ind/Berpasukan

Bil

Jenis Permainan
Jantina
Jenis Pertandingan
7.   
 
Jogathon
Lelaki/Perempuan
Ind/Berpasukan
8.   
 
Boling Tenpin
Lelaki+Wanita
Ind/Berpasukan
9.   
 
Pentanque
Lelaki/Perempuan
Ind/Berpasukan
10.  
 
Tenis
Lelaki
Ind/Berpasukan
11.  
 
Ping Pong
Lelaki/Perempuan
Ind/Berpasukan
12.  
 
Kebudayaan
Lelaki+Perempuan
Berpasukan
13.  
 
Golf
Lelaki
Ind/Berpasukan
14.  
 
Hoki
Lelaki
Berpasukan
15.  
SepakTakraw Veteran
Lelaki
Antara Regu


6.1 Pemain yang layak menyertai pesta ini adalah:

6.1.1. Seorang warganegara Malaysia yang sedang berkhidmat dan menerima gaji daripada Kementerian Pelajaran Malaysia sama ada bekerja secara tetap atau kontrak ( Kontrak bermaksud dari segi Perkhidmatan Awam )

6.1.2. GSTT dan KGSK yang berkhidmat selama 3 bulan secara berterusan

6.1.3. Pegawai Khidmat singkat dibenarkan menyertai pertandingan ini dengan syarat telah berkhidmat selama 3 bulan secara berterusan.

6.1.4. Guru yang melanjutkan pelajaran secara penuh masa dibenarkan mengambil bahagian dengan syarat gajinya masih dibayar oleh pihak sekolah atau Jabatan asalnya dan mendapat kebenaran daripada Dekan.

6.1.5. Kakitangan Politeknik, Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kolej Komuniti Kementerian Pelajaran Malaysia boleh bermain di daerah dimana pusat pengajian itu berada dan mewakili Daerah tersebut di pesta ini.

6.2. Pemain yang tidak layak

6.2.1. Pegawai dan Kakitangan Maktab Rendah Sains Mara, Sekolah-Sekolah atau Maktab tajaan Jabatan Agama Islam Negeri, Sekolah-Sekolah Swasta dan persendirian.

6.2.2. Pekerja Kontrak Swasta

6.2.3. Guru Ganti

6.2.4. Guru dan Kakitangan Sekolah Sukan Bandar Penawar tidak dibenarkan bermain untuk Pesta MSKPP Johor kerana status kakitangan dan pegawainya telah diputuskan bertanding di bawah MESCA.

6.2 Dalam acara veteran umur peserta lelaki adalah 40 tahun ke atas dan peserta wanita adalah 35 tahun di kira pada tahun pertandingan.

6.3 Seorang pemain hanya dibenarkan bertanding / didaftarkan di bawah satu bahagian/ peringkat umur iaitu senior atau veteran dalam satu permainan sahaja.

6.4 Pemain tidak dibenarkan mewakili pasukan MSKPPM Daerah lain melainkan mendapat kebenaran dengan pelepasan bertulis dari Daerah asal dimana mereka berkhidmat. Tempuh 7 hari bekerja.

6.5 Pemain dalam kategori veteran ( jika ada permainan bercampur ) dibenarkan mengambil bahagian dalam kategori senior dan mesti bermain dalam kategori yang sama hingga akhir pesta. Tegasnya tidak boleh bertukar kategori dalam permainan itu.

6.6 Setiap peserta hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan ( ASAL ) dan Slip gaji asal atau surat tawaran kerja secara kontrak yang disahkan oleh ketua majikan masing-masing.

6.7 Pegawai Pelajaran Daerah dan pengurusan pasukan berkenaan adalah bertanggungjawab penuh pada setiap nama pemain yang didaftarkan.

6.8 Sebarang bentuk penyelewengan adalah tanggungjawab Pegawai Pelajaran Daerah dan jika berlaku perkara seumpama ini, kenyataan bertulis hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pengelola kepada Yang Dipertua MSKPP Johor.


___________________________________________________________________________________


* Untuk membuka “link” mengikut BAB di bawah,  Sila tekan tulisan berwarna
MERAH. Kecuali BAB 10 buka ikut subtopik pada tulisan berwarna MERAH.

BAB 1 : TERAS PENDIDIKAN NEGARA
1.1 : Rukun Negara
1.2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.3 : Wawasan 2020
1.4 : Islam Hadhari

BAB 2 : KEMENTERIAN
1.1 : Kementerian Pelajaran Malaysia
1.2 : Kementerian Pengajian Tinggi

BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini

BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI
1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
1.2 : Program PERMATA
1.3 : Pendidikan Rendah
1.4 : Pendidikan Menengah
1.5 : Pendidikan Khas
1.6 : Program Pendidikan Khas
1.7 : Sekolah Sukan
1.8 : Sekolah Seni
1.9 : Pembestarian Sekolah
2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
2.2 : Pendidikan Swasta
2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2.4 : Sekolah Kluster
2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional
* Tambahan penkhususan bidang di UTHM

BAB 5 : KURIKULUM
1.1 : Teori Pendidikan
1.2 : Kurikulum Prasekolah
1.3 : Kurikulum Baru Sekolah Rendah
1.4 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
1.5 : Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
1.6 : Pengurusan Kurikulum
1.7 : Program JQAF
1.8 : Kia2M

BAB 6 : PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
1.1 : Asrama
1.2 : Skim Pinjaman Buku Teks
1.3 : Biasiswa dan Pinjaman
1.4 : Program Bersepadu Sekolah Sihat
1.5 : Program Pemakanan Sekolah
1.6 : Bimbingan dan Kaunseling
1.7 : Malaysia Teacher Standard atau Standard Guru Malaysia (SGM)
1.8 : PIBG
1.9 : Skim Baucer Tuisyen

BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
1.2 : Sekolah Harapan Negara
1.3 : Hari Guru
1.4 : Projek Nilam
1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN
1.1 : Perintah-Perintah Am
1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1.3 : Arahan Perbendaharaan
1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
1.5 : Arahan Perkhidmatan
1.6 : Akta Acara Kewangan
1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU
1.1 : KSSR
1.2 : KSSM
1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.4 : MBMMBI
1.5 : 1 Murid 1 Sukan
1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional
1.7 : NKEA
1.8 : NKRA Pendidikan

BAB 10 : BAB TAMBAHAN
A   : Dasar, Kurikulum & Sistem1.1 : SBPA1.2 : LINUS & PROTIM1.3 : Tonggak 121.4 : PPSMI1.5 : RMK – 10 ( Pendidikan)
B    : Isu Semasa Pendidikan2.1 : Wang Bantuan RM100 Kepada Pelajar2.2 : Pemberian Baucar RM200 Kepada Pelajar IPTA, IPTS Dan Politeknik2.3 : Isu Penempatan GSTT2.3 : Majlis Bahasa Inggeris2.4 : Kementerian Kaji Wujud GPK Pendidikan Islam Di Sekolah2.5 : Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional
C    : Isu Semasa Negara3.1 : Sistem Pemerintahan Malaysia ( YDP Agong, Kabinet, Komponen )3.2 : Isu Adam Adli3.3 : BR1M3.4 : Program Transformasi Kerajaan, Ekonomi & Politik3.5 : Bajet 2012
D    : Teori Pendidikan4.1 : Taksonomi Bloom


E    : Lain-Lain


5.1 : SPP5.2 : JPA5.3 : Sorotan Peristiwa 2011


Sharing is Caring!

Leave a comment