BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN

Sharing is Caring!

BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN

1.1 : Perintah-Perintah Am
1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1.3 : Arahan Perbendaharaan
1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
1.5 : Arahan Perkhidmatan
1.6 : Akta Acara Kewangan
1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

1.1 : Perintah Am

Perintah
Am dan pekeliling kerajaan ini menjadi nadi utama yang mengawal selia
serta memastikan urus tadbir kerajaan daripada peringkat akar umbi
hingga ke tahap tertinggi, harus berjalan lancar serta mematuhi prosedur
ditetapkan. Pada dasarnya, Perintah Am adalah rangkuman syarat, garis
panduan, kod etika, disiplin dan undang-undang kecil berkaitan apa yang
boleh dilakukan selain prosedur bagi melakukannya dan larangan terhadap
penjawat awam. Pekeliling kerajaan pula terbahagi kepada tiga kategori
iaitu pekeliling perkhidmatan, surat dan surat edaran yang lazimnya
menjadi saluran untuk menerangkan bidang kuasa dan kaedah bagaimana
sesuatu elemen Perintah Am disesuaikan untuk kementerian, jabatan atau
sektor perkhidmatan awam tertentu.

Pekeliling bersifat lebih
anjal berbanding Perintah Am kerana ia harus diterjemahkan mengikut
keperluan semasa walaupun terikat kepada ruang lingkup yang ditetapkan
Perintah Am. Ini lazimnya dikeluarkan ketua pengarah di kementerian
berkenaan khusus bagi kakitangan tertentu. Tetapi ada juga pekeliling
yang dikeluarkan Ketua Setiausaha Negara jika membabitkan keseluruhan
kakitangan awam secara umum. Antara lain, Perintah Am merangkumi
Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Perkhidmatan
Badan Berkanun Persekutuan, Perkhidmatan Badan Berkanun Negeri dan
Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan. Ia meliputi perihal pelantikan,
elaun, cuti, tatatertib rumah kerajaan, perubatan dan waktu bekerja
selain skim pencen perkhidmatan awam, skim pencen badan berkanun dan
kuasa tempatan, acara kewangan, serta penyelarasan pencen.

Perintah
Am juga menggariskan tugas-tugas suruhanjaya perkhidmatan bagi
melantik, mengesahkan, memberi taraf berpencen, menaikkan pangkat,
menukar, kawalan tatatertib dan tugas-tugas lain. Ia juga menetapkan
kuasa melantik bagi anggota perkhidmatan kehakiman dan perundangan,
perkhidmatan awam persekutuan dan bersama, anggota pasukan polis, serta
perkhidmatan pelajaran. Selain itu, Perintah Am menetapkan tahap
penggredan mengikut kelayakan akademik penjawat awam serta status
pegawai (sama ada tetap, sementara, kontrak, sambilan atau berasingan).
Ia juga menentukan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dan tangga gaji.
Lazimnya setiap profesyen dalam sektor awam perlu ada perintah am yang
khusus mengenainya dan diperincikan menerusi pekeliling yang dikeluarkan
mengikut keperluan semasa oleh ketua jabatan berkenaan, tertakluk
kepada bidang kuasa yang diberi. Delegasi kuasa bagi mengguna pakai
Perintah Am sering diturunkan kepada pegawai peringkat jabatan. Ini
secara tidak langsung menyebabkan tiada keseragaman dari segi
pelaksanaan, yang lazimnya mengikut budi bicara pegawai atasan
berkenaan. Walaupun pegawai atasan terbabit juga terikat kepada Perintah
Am atau Pekeliling lain, pemantauan yang menyeluruh sukar dilakukan
terhadap mereka, terutama jika jabatan kerajaan itu terletak di
pedalaman. Sehubungan itu, wujud aduan di kalangan kakitangan awam
bahawa berlaku pilih kasih dalam pelaksanaan tindakan tatatertib
mengikut Perintah Am kerana hukum berlainan dikenakan bagi kesalahan
sama.


1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Pegawai Awam

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Jabatan
Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) sukacita memaklumkan beberapa perkara
yang berkaitan pengurusan tatatertib dalam Perkhidmatan Awam seperti
berikut:

Latar belakang

Peraturan tatatertib yang
digunakan adalah terkandung dalam Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Peraturan ini mengandungi peraturan dan
kelakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang pegawai
awam. Pelanggaran ke atas sebarang peraturan yang ditetapkan akan
membolehkan tindakan tatatertib diambil.

Tujuan utama peraturan
adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.
Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum
pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat
memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang
sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

Kes Tatatertib Pegawai Awam Bagi Tempoh Tahun 2002-2006

A. Statistik

Pada
keseluruhannya untuk tempoh 5 tahun (2002 – 2006) bilangan pegawai yang
dikenakan tindakan tatatertib (tidak termasuk ATM, PDRM bagi tahun 2002
hingga 2004 dan Badan Berkanun Negeri) ialah seramai 10,438 orang.
Trend/aliran walau bagaimanapun menunjukkan penurunan yang ketara.
Butiran statistik pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib mengikut
klasifikasi perkhidmatan adalah ditunjukkan dalam Jadual 1:

Bilangan
pegawai dan anggota ATM dan PDRM yang telah dikenakan tindakan
tatatertib bagi tempoh yang sama masing-masingnya ialah berjumlah 7,390
dan 4,819.

Faktor Penurunan

Secara amnya kesedaran pegawai
akan tindakan punitif dengan sendirinya berkeupayaan mencegah sebarang
pelanggaran di kalangan pegawai awam. Analisis kepada rekod mendapati
antara faktor utama yang menyumbang kepada aliran penurunan adalah:

i. Program Latihan dan Taklimat

Bengkel,
kursus dan ceramah tatatertib anjuran JPA/Kementerian/Jabatan telah
adakan dari masa ke semasa bagi memantapkan pemahaman berkaitan
peraturan-peraturan tatatertib.

ii. Perkhidmatan Kaunseling;

Jawatan
kaunselor telah diwujudkan di semua kementerian/jabatan. Dalam hubungan
ini Kaunselor bertindak sebagai pemudah cara dalam menangani isu-isu
yang dihadapi oleh kakitangan yang bermasalah sebelum tindakan
tatatertib diambil ke atas pegawai.

Sehingga tarikh semasa
terdapat lebih kurang seramai 6,000 kaunselor/pegawai yang dilatih untuk
menjalankan tugas-tugas kaunseling. Daripada jumlah tersebut, 95 adalah
Pegawai Kaunselor di bawah perkhidmatan gunasama awam persekutuan.

iii. Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan

Peraturan-peraturan yang ada telah diperkemaskan dari semasa ke semasa bagi memastikan ianya mudah difahami oleh penjawat awam.

Ketua
Jabatan turut diingatkan supaya memastikan pegawai dan anggota di bawah
kawalannya sentiasa mematuhi peraturan- peraturan yang berkuatkuasa;
beserta amaran di mana sekiranya berlaku pelanggaran tatatertib tindakan
tegas akan diambil.

Y. Bhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara
dalam mesyuarat berkala dengan Ketua-Ketua Setiausaha / Ketua Jabatan
telah bersetuju supaya semua kes-kes tatatertib yang dirujuk oleh Badan
Pencegah Rasuah hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh
kes dirujuk.

Kumpulan Pegawai

Pegawai dalam Kumpulan
Sokongan merupakan kumpulan pegawai yang paling ramai dikenakan tindakan
tatatertib iaitu 9,649 (92%) daripada 10,438 pegawai. Fenomena ini
disebabkan populasi pegawai daripada Kumpulan Sokongan mendominasi
bilangan pegawai awam iaitu seramai 887,665 (77%) daripada keseluruhan
1.1 juta pegawai awam. Butiran pegawai yang dikenakan tindakan
tatatertib mengikut Kumpulan ialah seperti di Jadual 3:

Jenis Kesalahan
Kes-kes
yang berkaitan tidak hadir bertugas di kalangan pegawai awam adalah
kesalahan tertinggi dan paling ketara iaitu 7,668 kes (55%) berbanding
jumlah keseluruhan sebanyak 13,761 kes. Butiran dan jenis-jenis
kesalahan lain termasuk tatakelakuan adalah seperti di Jadual 4:

Implikasi kepada Hukuman Tatatertib

Jika
seseorang pegawai didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertib,
mana-mana satu atau apa-apa gabungan dua atau lebih hukuman, implikasi
kepada pelaksanaan adalah seperti dihuraikan di Lampiran berkepil.

PENUTUP

Pendedahan
secara terperinci adalah selari dengan prinsip dan amalan ketelusan
Perkhidmatan Awam seperti mana yang diumumkan oleh Ketua Pengarah
Perkhidmatan Awam, Y. Bhg. Tan Sri Ismail Adam semasa pertemuan khas JPA
dengan wakil media-massa pada 4 Jun 2007 di JPA.

PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI HUKUMAN TATATERTIB HUKUMAN

PELAKSANAAN / IMPLIKASI

1. Amaran (Warning)

Tidak boleh dinyatakan amaran pertama atau amaran keras atau sebagainya.
Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 6 bulan atau satu urusan mana terdahulu.

2.Denda (Fine)

Denda
yang dikenakan adalah berasaskan emolumen pegawai. Denda maksimum ialah
tidak melebihi 7 hari emolumen. Jika dikenakan lebih sekali dalam satu
bulan kalendar, agregat denda tidak boleh melebihi amaun yang sama
banyak 45% daripada emolumen bulanan pegawai.
Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 12 bulan atau satu urusan mana terdahulu.

3.Lucut Hak Emolumen

(Forfeiture of Emoluments)

Lazimnya dikenakan bagi kes tidak hadir bertugas.
Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 18 bulan atau satu urusan mana terdahulu.

4.Tangguh Pergerakan Gaji

(Deferment of Salary Movement)

Dikenakan
bagi tempoh 3, 6, 9 atau 12 bulan dan dilaksanakan pada tarikh ulang
tahun pergerakan gaji pegawai. Pegawai tidak berhak menerima pergerakan
gaji dalam tempoh hukuman dan tarikh pergerakan gaji akan berubah ke
tarikh yang paling hampir selepas tamat tempoh hukuman.
Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 30 bulan atau satu urusan mana terkemudian.

5.Turun Gaji (Reduction of Salary)

Gaji
diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama dan penurunan
gaji itu tidak melebihi tiga pergerakan gaji. Tempoh hukuman ialah
tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan.
Hukuman dilaksanakan pada tarikh yang ditetapkan oleh Lembaga Tatatertib
atau pada tarikh hukuman dijatuhkan. Pegawai tidak berhak menerima
pergerakan gaji dalam tempoh hukuman dan tarikh pergerakan gaji akan
berubah ke tarikh pergerakan gaji berikutnya selepas hukuman tamat.
Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 36 bulan atau satu urusan mana terkemudian.

6.Turun pangkat (Reduction in Rank)

Gred
pegawai diturunkan ke gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan
yang sama. Gaji pegawai ditetapkan pada satu mata gaji dalam jadual gaji
bagi gred yang dikurangkan itu supaya lebih rendah dan berhampiran
dengan gaji akhir sebelum hukuman.
Pegawai tidak layak dinaikkan pangkat dalam tempoh 48 bulan atau dua urusan mana terkemudian.

7.Buang Kerja (Dismissal)

Tarikh hukuman ialah pada tarikh Lembaga Tatatertib menjatuhkan hukuman.
Pegawai tidak berhak menerima apa-apa kemudahan dalam perkhidmatan awam.


1.3 : Arahan Perbendaharaan

Pendahuluan

Arahan Perbendaharaan ini diterbitkan bagi menggantikan Arahan Perbendaharaan yang dikeluarkan pada 29 Disember 1997.

2.
Pendahuluan ini bukan merupakan sebahagian daripada Arahan
Perbendaharaan. Pendahuluan ini menekankan ciri-ciri penting dalam
Arahan Perbendaharaan sebagai panduan kepada pegawai-pegawai awam amnya
dan pegawai-pegawai perakaunan khususnya.

3. Seksyen 4 Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan bahawa tiap-tiap pegawai
perakaunan adalah tertakluk kepada Akta ini dan hendaklah menjalankan
apa-apa kewajipan menyenggara buku dan menyediakan akaun yang ditetapkan
oleh atau di bawah Akta ini atau oleh arahan-arahan yang dikeluarkan
oleh perbendaharaan mengenai perkara tatacara kewangan dan perakaunan
yang tidak bertentangan dengannya:

dengan syarat bahawa seorang
pegawai perakaunan negeri adalah di samping itu tertakluk kepada apa-apa
arahan pihak berkuasa Kewangan negeri yang tidak bertentangan dengan
yang tersebut di atas.

4. Berasaskan seksyen 4 Akta Tatacara
Kewangan 1957 [Akta 61], Arahan Perbendaharaan ini menerangkan tatacara
kewangan dan perakaunan yang perlu dipatuhi oleh semua Pegawai Pengawal
atau Pegawai Yang Diberi Kuasa (di mana berkaitan) yang bertanggungjawab
bagi perkara- perkara berikut:

(i) memungut, menerima atau mengakaun Wang Awam;

(ii) membelanja atau membayar apa-apa Wang Awam; dan

(iii)
menerima, menyimpan, mengeluar, melupus, menghapus kira dan mengakaun
Aset Awam (kecuali tanah dalam Persekutuan dan negeri).

5. Arahan
Perbendaharaan ini dibahagikan kepada tiga bab iaitu, Bab A – Tatacara
Kewangan, Bab B – Tatacara Perakaunan dan Bab C – Audit, Kehilangan dan
Tatacara Hapus Kira.

6. Bab A – TATACArA KeWAnGAn menjelaskan
tatacara mengenai pemberian kuasa oleh Badan Perundangan bagi
perbelanjaan mengurus dan pembangunan serta bagaimana perbelanjaan itu
(selepas peruntukan diluluskan oleh Badan Perundangan) dilakukan,
tertakluk selanjutnya kepada kawalan Perbendaharaan. Ia juga menjelaskan
tatacara mengenai pindah peruntukan dan anggaran tambahan. Tujuan bab
ini adalah untuk

menjelaskan dan bukan menggantikan apa-apa
peruntukan Perlembagaan dan undang-undang dan sekiranya didapati apa-apa
pertentangan antara Arahan ini dengan peruntukan Perlembagaan dan
undang-undang itu, maka peruntukan Perlembagaan dan undang-undang itu
akan diguna pakai.

7. Bab b – TATACArA perAKAUnAn dibahagikan kepada tiga (3) seksyen seperti berikut:

I – Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam;
II – Perakaunan; dan
III – Tatacara Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja.

(i)
Di bawah seksyen I diterangkan bahawa kawalan terimaan dan bayaran
serta penyimpanan Wang Awam adalah terletak di bawah tanggungjawab
Pegawai-pegawai Pengawal.

(ii) Di bawah seksyen II diterangkan
tanggungjawab Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Akauntan Negara, Pegawai
Kewangan Negeri dan Akauntan Negeri/Bendahari Negeri dalam
perkara-perkara mengenai tatacara perakaunan.

(iii) Seksyen III pula menerangkan tatacara perolehan bekalan, perkhidmatan
dan kerja.

8. Bab C – AUdIT, KehILAnGAn dAn Tatacara Hapuskira menegaskan tanggungjawab Pegawai Pengawal berkenaan:

(i) perbelanjaan, pemungutan, penyimpanan dan perakaunan yang sepatutnya mengenai Wang Awam;

(ii) penyimpanan, pelupusan dan perakaunan yang sepatutnya mengenai Aset Awam di bawah jagaan mereka; dan

(iii) Laporan Ketua Audit Negara mengenai Akaun Awam dan keterangan kepada Jawatankuasa Akaun Awam.

Bab
ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya berlaku
apa-apa kehilangan atau sekiranya tatacara perakaunan yang telah
ditetapkan tidak dipatuhi. Di mana perlu, tindakan surcaj hendaklah
diambil terhadap pegawai-pegawai yang bertanggungjawab ke atas sesuatu
kehilangan.

9. Semua pegawai awam perlu memahirkan diri dengan
Arahan Perbendaharaan. Kurang pengetahuan mengenai Arahan Perbendaharaan
tidak akan diterima sebagai suatu alasan sekiranya Arahan
Perbendaharaan tidak dipatuhi, atau pun jika berlakunya apa-apa
kehilangan Wang Awam atau Aset Awam akibat ketidakpatuhan kepada Arahan
Perbendaharaan.

1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor

DEFINISI STOR

• Tempat bagi melaksanakan penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan

pengeluaran stok.

OBJEKTIF PENGURUSAN STOR

• Pengurusan Stor hendaklah dilaksanakan secara

(a) Stok sentiasa ada apabila dikehendaki dan menepati kehendak pelanggan; dan
(b)
Kualiti stok sentiasa terjamin dengan cara memberi perlindungan,
penjagaan dan penyelenggaraan yang sewajarnya semasa dalam simpanan.

  1.     Menyimpan
  2.     Merekod
  3.     Susun Atur
  4.     Pengeluaran


PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2009
– TATACARA PENGURUSAN STOR

1.5 : Arahan Perkhidmatan

Panduan
asas pentadbiran sesebuah pejabat / jabatan yang meliputi pentadbiran
am, perkara perkhidmatan, alat kelengkapan pejabat, rekod awam dan
kemudahan perhubungan.

1.6 : Akta Acara Kewangan

Satu
Akta untuk menyediakan kawalan dan pengurusan kewangan awam di Malaysia
dan untuk prosedur kewangan dan pengakaunan, termasuk prosedur untuk
memungut, menyimpan dan membayar wang awam Persekutuan dan Negeri.

1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

Contoh ;

  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan  Perkhidmatan 2005) (Bhg. V,VII dan VIII)
  • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993___________________________________________________________________________________


* Untuk membuka “link” mengikut BAB di bawah,  Sila tekan tulisan berwarna
MERAH. Kecuali BAB 10 buka ikut subtopik pada tulisan berwarna MERAH.

BAB 1 : TERAS PENDIDIKAN NEGARA
1.1 : Rukun Negara
1.2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.3 : Wawasan 2020
1.4 : Islam Hadhari

BAB 2 : KEMENTERIAN
1.1 : Kementerian Pelajaran Malaysia
1.2 : Kementerian Pengajian Tinggi

BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini

BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI
1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
1.2 : Program PERMATA
1.3 : Pendidikan Rendah
1.4 : Pendidikan Menengah
1.5 : Pendidikan Khas
1.6 : Program Pendidikan Khas
1.7 : Sekolah Sukan
1.8 : Sekolah Seni
1.9 : Pembestarian Sekolah
2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
2.2 : Pendidikan Swasta
2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2.4 : Sekolah Kluster
2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional
* Tambahan penkhususan bidang di UTHM

BAB 5 : KURIKULUM
1.1 : Teori Pendidikan
1.2 : Kurikulum Prasekolah
1.3 : Kurikulum Baru Sekolah Rendah
1.4 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
1.5 : Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
1.6 : Pengurusan Kurikulum
1.7 : Program JQAF
1.8 : Kia2M

BAB 6 : PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
1.1 : Asrama
1.2 : Skim Pinjaman Buku Teks
1.3 : Biasiswa dan Pinjaman
1.4 : Program Bersepadu Sekolah Sihat
1.5 : Program Pemakanan Sekolah
1.6 : Bimbingan dan Kaunseling
1.7 : Malaysia Teacher Standard atau Standard Guru Malaysia (SGM)
1.8 : PIBG
1.9 : Skim Baucer Tuisyen

BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
1.2 : Sekolah Harapan Negara
1.3 : Hari Guru
1.4 : Projek Nilam
1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN
1.1 : Perintah-Perintah Am
1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1.3 : Arahan Perbendaharaan
1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
1.5 : Arahan Perkhidmatan
1.6 : Akta Acara Kewangan
1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU
1.1 : KSSR
1.2 : KSSM
1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.4 : MBMMBI
1.5 : 1 Murid 1 Sukan
1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional
1.7 : NKEA
1.8 : NKRA Pendidikan

BAB 10 : BAB TAMBAHAN
A   : Dasar, Kurikulum & Sistem1.1 : SBPA1.2 : LINUS & PROTIM1.3 : Tonggak 121.4 : PPSMI1.5 : RMK – 10 ( Pendidikan)
B    : Isu Semasa Pendidikan2.1 : Wang Bantuan RM100 Kepada Pelajar2.2 : Pemberian Baucar RM200 Kepada Pelajar IPTA, IPTS Dan Politeknik2.3 : Isu Penempatan GSTT2.3 : Majlis Bahasa Inggeris2.4 : Kementerian Kaji Wujud GPK Pendidikan Islam Di Sekolah2.5 : Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional
C    : Isu Semasa Negara3.1 : Sistem Pemerintahan Malaysia ( YDP Agong, Kabinet, Komponen )3.2 : Isu Adam Adli3.3 : BR1M3.4 : Program Transformasi Kerajaan, Ekonomi & Politik3.5 : Bajet 2012
D    : Teori Pendidikan4.1 : Taksonomi Bloom


E    : Lain-Lain


5.1 : SPP5.2 : JPA5.3 : Sorotan Peristiwa 2011


Sharing is Caring!

One comment

Leave a comment