BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU

Sharing is Caring!

BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU

1.1 :  KSSR
1.2 :  KSSM

1.3 :  Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.4 :  MBMMBI
1.5 :  1 Murid 1 Sukan
1.6 :  Transformasi Pendidikan Vokasional
1.7 :  NKEA
1.8 :  NKRA Pendidikan

1.1 : Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

KURIKULUM Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21.

Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula sesi persekolahan Januari lalu bertujuan meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris.

KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan.

Standard Kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, manakala Standard Pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Berikut adalah soal jawab KSSR bagi membolehkan kita memahami konsep diperkenalkan Kementerian Pelajaran.

Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR?

KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi serta Keterampilan Diri.

KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul).

KBSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi; Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca, Menulis dan Mengira)

Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu?

Dalam KSSR Tahap Satu, ada beberapa mata pelajaran baru di samping penggabungan semua disiplin ilmu dalam Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif bagi pengurusan kurikulum lebih berkesan.

Mengapa Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas?

Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasi dan numerasi, kesejahteraan diri dan pembangunan rohani. Manakala Sains pula diperkenalkan dalam Modul Teras Tema bagi memberi pengetahuan asas disiplin ilmu Sains.

Adakah murid akan bosan di dalam kelas dengan penambahan waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bahasa Inggeris?

Tidak. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai.

Apakah usaha dilakukan bagi menyediakan guru bagi pelaksanaan KSSR?

KPM menjalankan kursus penyebaran KSSR kepada semua guru terbabit dalam pelaksanaan KSSR. Guru juga dibekalkan bahan sokongan dan boleh mengakses maklumat daripada laman web di KPM seperti berikut: http://www.moe.gov.my/bpk atau menghubungi Bilik Gerakan KSSR di nombor telefon 03-88842283      .

S: Adakah KSSR mampu mendorong kreativiti guru dan murid dalam P&P?

J: KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P.

S: Dalam tahap 1, setakat manakah pendidikan seks diajarkan?

J: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi sebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.

KSSR terap 1 Malaysia

KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif.

Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka.

Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Melalui KSSR katanya, pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR.

Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

Buat peringkat permulaan, sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009.

Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih.

KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai.

Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.

Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara.

Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M.

KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah.

Isu Terkini KSSR ( UTUSAN 30 Disember 2011)


Dasar
MBMMBI, KSSR lonjak kualiti pendidikan negara.

PELAKSANAAN Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia clan Memperkukuh Bahasa,
Inggeris
(MBMMBI) yang diperkenalkan tahun ini nyata bertepatan dengan
hasrat kerajaan untuk menjadikan bahasa
Malaysia sebagai alat perpaduan,
bahasa
perhubungan clan bahasa ilmu. Pada masa
sama peningkatan penguasaan bahasa Inggeris turut diberi
kepentingan supaya pelajar dapat bersaing clan meneroka ilmu di peringkat anta­rabangsa.Sukar untuk menafikan bahawa kedua-dua bahasa ini
sememangnya memainkan peranan penting ke
arah melahirkan modal insan berilmu,
berkemahiran tinggi clan
berketrampilan untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan.Justeru, dalam usaha meletakkan MBMMBI pada tempat sewajarnya, maka beberapa kaedah clan strategi pelaksanaan diperkenal berasaskan langkah
yang mampu melonjakkan keberkesa­nannya.
Tumpuan utama ialah melalui transfor­
masi
kurikulum sekolah clan peningkatan kapasiti
guru.

Malah, kedua-dua aspek ini jugs dikenal pasti
berupaya menjadi elemen asas melahirkan sum­ber
manusia yang mengisi keperluan negara.Untuk itu, kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan
sebagai usaha menyusun semula
clan menambah balk kurikulum sedia ada
bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengeta­huan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa
untuk menghadapi cabaran abad ke-21.Menerusi transformasi kurikulum, modul Pe­ngajaran clan Pembelajaran (P&P) bagi
kurikulum
bahasa Malaysia clan bahasa Inggeris disedia berdasarkan kemahiran bahasa berkenaan, mem­babitkan proses mendengar, bertutur, membaca clan
menulis selain penekanan terhadap modul tatabahasa clan seni bahasa. Apa yang
diharap­kan melalui pendekatan modul sedemikian, se­tiap sesi pengajaran akan berupaya mewujudkan fokus kepada sesuatu kemahiran utama dengan mengintegrasikan
kemahiran lain secara bersepadu. KSSR
dibangun berteraskan enam tunjang uta­
ma
merangkumi komunikasi; sains clan teknologi;
perkembangan
fizikal dan estetika; kerohanian,sikap dan nilai; kemanusiaan; dan ketrampilan diri.
Setiap tunjang mengandungi disiplin ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas
kepada pembangunan insan yang seimbang dan berpe
mikiran
kreatif, kritis dan inovatif

Secara dasarnya, KSSR digubal dalam bentuk
pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam,
satu tempoh persekolahan yang ditetap
kan. Standard kandungan
adalah pernyataan lebih terperinci
mengenai perkara yang murid patut

ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Sementara standard pembelajaran pula merujuk
kepada satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelaiaran dan pencapaian
yang boleh diukur bagi setiap stan
dard kandungan.


KSSR diketengahkan dalam bentuk modular yang mans kandungan pembelajaran disediakan berbentuk
unit kendiri lengkap (self-contained) yang
dinamakan modus. Seliap unit adalah tersen­
diri dan mengandungi
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sudah dikenal pasti untuk dikua­sai murid. Bagi tahap satu, kandungan kurikulum disusun
dalam Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan
Modul Asas Elektif manakala tahap dua
dalam bentuk mata pelajaran teras
dan elektif.Apa yang jelas KSSR juga
diperkenalkan untuk
menangani isu pendidikan seperti
kepadatan jadual waktu, bilangan mata
pelajaran yang
banyak serta keterlaluan penekanan terhadap kecemerlangan
akademik.
Justeru, terlalu pendekatan sebegini
ia mem­
beri penegasan kepada pelaksanaan
kaedah pen­
taksiran berasaskan sekolah bagi
menjadikan pro­
ses P&P lebih menyeronokkan
dan tidak terlalu berorientasikan
peperiksaan. Murid jugs digalak
meningkatkan pembabitan dalam
kokurikulum dan kegiatan luar bilik darjah.

Sesungguhnya pelaksanaan KSSR diharap mampu
membantu memperbaharui kuriku­
lum sedia adsa serta memastikan is relevan
de­ngan keperluan pendidikan semasa, sekali gus berfungsi sebagai agen
perubahan bagi menca­pai objektif
melahirkan modal insan terbilang dan
berketrampilan tinggi.

Sejajar tumpuan terhadap peningkatan kapi­siti
guru bagi menjayakan Dasar MBMMBI, maka
Kementerian Pelajaran Malaysia
menjadikan Standard Guru Malaysia (SGM) yang mengan
dungi komponen
standard dan keperluan sebagai
rujukan piawaian kualiti guru di
seluruh negara.

Selain itu, usaha meningkatkan jumlah guru siswazah dan guru bahasa Malaysia
dan Ingge­ris yang berkualiti turut diberi perhatian. Maka, tanggungjawab
Institut Pendidikan Guru (IPG) telah dikembangkan untuk melatih guru pads
peringkat ijazah.Bagi meningkatkan kapasiti guru bahasa Ing­geris pula,
program penutur jati diperkenalkan dengan
melantik 360 penutur jati dari luar negara
,sebagai mentor di 1,800 sekolah rendah manakala
15 lags sebagai training fellows di IPG yang dipilih sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris.

 
1.2 : Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Mulai
2014 Kementerian Pelajaran akan memperkenalkan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM) yang mula diguna pakai pelajar Tingkatan Satu,
sementara Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) membabitkan murid
Tahun Satu.

Adalah
dimaklumkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran
Malaysia sedang dalam usaha untuk melaksanakan tinjauan terhadap
kandungan kurikulum Sejarah Sekolah Menengah sebagai persediaan
menggubal Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang akan
dilaksanakan mulai tahun 2014.

Sehubungan dengan itu, satu soal selidik akan diadakan bagi mengumpul
pandangan dan cadangan masyarakat dari pelbagai lapisan terhadap
aspek-aspek yang berkaitan dengan reka bentuk dan kandungan kurikulum
Sejarah Sekolah Menengah. Maklumat ini penting kepada proses
penambahbaikan kurikulum mata pelajaran Sejarah dalam usaha transformasi
kurikulum.

a) Matlamat Kajian

Matlamat
tinjauan kurikulum Sejarah Sekolah Menengah ini adalah untuk
mendapatkan input dari masyarakat tentang aspek-aspek yang terkandung
dalam kurikulum Sejarah Sekolah Menengah di samping cadangan-cadangan
penambahbaikan terhadap kurikulum mata pelajaran Sejarah.

b) Objektif

• Mendapatkan cadangan-cadangan penambahbaikan terhadap kurikulum Sejarah Sekolah Menengah
• Mendapatkan input tentang aspek-aspek skop kandungan kurikulum Sejarah Sekolah Menengah

1.3 : PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Konsep PBS

1. Soalan: Apa itu PBS?

Jawapan: PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu
menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor
(jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan
akademik

PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara
terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-
guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat,
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran
Psikometrik.

2. Soalan: Adakah konsep PBS ini sesuatu yang baru?

Jawapan: Konsep PBS bukanlah sesuatu yang baru, kerana pentaksiran inilah
yang selama ini dilaksanakan oleh guru di sekolah (kerja rumah, projek, kuiz,
soal-jawab dan lain-lain). PBS yang dicadangkan ini merupakan penambahbaikan
kepada PBS yang telah sedia dilaksana dengan memperkenalkan pentaksiran
merujuk standard dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) untuk membantu
guru merekod pencapaian murid secara berterusan.

3. Soalan: Kenapa PBS perlu dilaksana sekarang?

Jawapan: Pelaksanaan PBS adalah seiring dengan program transformasi negara
untuk menghasilkan modal insan yang bertaraf dunia.

4. Soalan: Bila PBS mula dilaksanakan?

Jawapan: PBS dilaksanakan mulai Tahun 1 pada 2011 dan penambahbaikan
UPSR pada 2016, mulai Tingkatan 1 pada 2012 dan penambahbaikan PMR pada
2014.

5. Soalan: Apakah perbezaan antara PBS dengan pentaksiran sedia ada?

Jawapan:

• PBS adalah lebih holistik dan memberi penekanan kepada kesemua aspek
JERI iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek berbanding kepada pentaksiran
sedia ada yang lebih memberi penumpuan kepada pencapaian akademik
melalui peperiksaan. PBS akan mentaksir proses dan produk secara formatif
dan sumatif iaitu mengamalkan konsep assessment for learning dan
assessment of learning manakala fokus utama pentaksiran sedia ada lebih
kepada pencapaian akademik murid di akhir pembelajaran yang merupakan
assessment of learning.

• Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada,
Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard
Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran
serta pencapaian prestasi seseorang murid. Ia merupakan proses
mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan
standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti
yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang
murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran
dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid
dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard.

• PBS juga memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk
melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. Ini
akan dapat meningkatkan integriti dan kredibiliti profesion perguruan kerana
guru merupakan orang yang paling sesuai untuk mentaksir murid masing-
masing kerana mereka:
– boleh memantau perkembangan murid secara berterusan
– boleh memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan
pembelajaran murid
– lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan
perkembangan murid
– mentaksir dan memberi maklum balas berpandukan standard prestasi

6. Soalan: Apakah standard prestasi?

Jawapan: Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan
tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang
yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda
aras (benchmark) yang telah dikenal pasti. Standard Prestasi memandu pentaksir
bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan
berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan.

7. Soalan: Bagaimana penjaminan kualiti PBS dapat dilaksanakan?

Jawapan:

Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui:
• Pementoran
• Penyelarasan
• Pemantauan
• Pengesanan

• Pementoran PBS adalah proses membantu, memudah cara dan membimbing
guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan
yang ditetapkan.

• Pemantauan ialah satu proses untuk mendapatkan maklumat dan
memastikan pentaksiran dilaksanakan mengikut prosedur dan garis panduan
yang ditetapkan agar mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.

• Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada
Standard Prestasi yang disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan.

• Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan
instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS.

8. Soalan: Bagaimana ibu bapa mendapat maklum balas mengenai perkembangan
pembelajaran anak-anak mereka?

Jawapan: Laporan deskriptif dan formatif dapat dibuat melalui SPPBS pada bila-
bila masa sekiranya diperlukan. Sistem ini juga menyimpan maklumat
perkembangan murid daripada Tahun 1 hinggalah ke Tingkatan 5 (life-time data
base).

9. Soalan: Bagaimana hasil pentaksiran berguna untuk murid?

Jawapan: Maklum balas yang diberi berdasarkan standard prestasi boleh
membantu murid mengenalpasti kekuatan, kelemahan, kesilapan dan apa yang
perlu dibaiki, bagaimana perlu diperbaiki untuk memberi hasil yang lebih baik.

Maklum balas yang memberi makna boleh membantu murid tentang tujuan dan
perkembangan pembelajaran mereka. Keadaan inilah yang memberi motivasi
untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka di masa hadapan.

10. Soalan: Apakah nilai UPSR dan PMR dalam PBS?

Jawapan: PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR masih tetap bernilai dari
segi pembentukan modal insan yang holistik tetapi tidak lagi high stake kerana
pentaksiran dijalankan secara berterusan dan menyeluruh.

11. Soalan: Bolehkah pentaksiran yang dibuat guru dipercayai?

Jawapan: Guru merupakan orang yang paling sesuai untuk mentaksir murid
masing-masing kerana mereka:

– boleh memantau perkembangan murid secara berterusan
– boleh memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan
pembelajaran murid
– lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan
perkembangan murid
– mentaksir dan memberi maklum balas berpandukan standard prestasi

12. Soalan: Apakah guru sudah bersedia untuk melaksanakan PBS?

Jawapan: Setiap guru merupakan guru terlatih yang mempunyai asas
pengajaran dan pembelajaran tetapi akan diberi pendedahan semula tentang
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

Tambahan ;

1. Apa itu SPPK/SPK?

– SPPK ialah satu system pentaksiran pendidikan yang merangkumi pentaksiran yang
dikendali secara bersama oleh Lembaga Peperiksaan dan pentaksiran yang dikendali oleh sekolah.

2. Apa itu PBS?

-PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.
PBS dirancang, ditadbir, diskor, direkod dan dilaporkan secara terancang
mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

PBS
dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh
guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Komponen
PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat,
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran
Psikometrik.

3. Adakah konsep PBS ini sesuatu yang baru?

Konsep PBS bukanlah sesuatu yang baru, kerana pentaksiran inilah yang
selama ini dilaksanakan oleh guru di sekolah (kerja rumah, projek, kuiz,
soal-jawab dan lain-lain). PBS yang dicadangkan ini merupakan
penambahbaikan kepada PBS yang telah sedia dilaksanakan dengan
memperkenalkan pentaksiran merujuk standard dan didokmentasi.

4. Apakah perbezaan antara SPPK dengan pentaksiran sedia ada?

Pentaksiran sedia ada


SPPK


Pentaksiran sekolah(PS)

Pencapaian murid tidak direkodkan

Pentaksiran sekolah

Pencapaian murid direkodkan

Pentaksiran pusat(PpP)

PLBS untuk matapelajaran Bahasa PEKA untuk matapelajaran

Pentaksiran sekolah

Semua matapelajaran mempunyai komponen pentaksiran


Sains di jalankan dan pencapaian murid direkodkan


Pusat dan pencapaian murid direkodkan

Tiada Pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum (PAJSK)

Tiada pentaksiran ini

Ada PAJSK

Pencapaian murid direkodkan

Pentaksiran Psikometrik (pPSI)

Ada dalam komponen pentaksiran sekarang

pPSI dijalankan pada dua tahap iaitu tahun 3 dan tahun 6

Ada dalam komponen SPPK

Peperiksaan Pusat (PP)

Ada dalam komponen pentaksiran sekarang.Wajaran adalah 100%

Ada dalam komponen SPPK.Tetapi untuk matapelajaran TERAS.Wajaran 60%

40% merangkumi PS,PAJSK dan PPSPPK
bersifat holistic,system ini mentaksir aspek jasmani,emosi,rohani dan
intelek(JERI).PBS member penekanan kepada kesemua aspek JERI.Ia akan
mentaksir proses dan produk iaitu mengamal konsep assessment for
learning dan assessment of leaning.PBS terdiri daripada empat komponen
iaitu Pentaksiran pusat,pentaksiran sekolah,pentaksiran aktiviti
jasmani,sukan dan kokurikulum dan pentaksiran psikometrik.Kesemua
komponen ini ditadbir disekolah.


5. Apakah komponen PBS?

-PBS
merangkumi empat komponen iaitu pentaksiran pusat,pentaksiran
sekolah,pentaksiran aktiviti jasmani,sukan dan kokurikulum dan
pentaksiran psikometrik.


6. Apakah PBS akan menambah beban tugas guru?

-Pihak LP telah menyediakan dua system aplikasi untuk membantu guru-guru.

7. Kenapa PBS dilaksana? Kenapa sekarang?

-Seiring dengan program transformasi negara untuk menghasilkan modal insan yang bertaraf dunia.

8. Bila PBS mula dilaksanakan?

-Mulai Tahun 1 pada 2011 dan penambahbaikan UPSR 2016. Mulai Tingkatan 1 pada 2012 dan PMR sepenuhnya pada 2014.

9. Apakah asas pemilihan murid untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh?

-Ujian khas kemasukan ke asrama penuh akan diperkenalkan dan akan diuruskan oleh Bahagian-bahagian KPM yang berkenaan.

10. Bagaimana penjaminan kualiti PBS dapat dilaksanakan?

-Pementoran
ialah satu usaha untuk memastikan wujudnya kefahaman di kalangan
pentaksir supaya skor yang diperoleh mempunyai darjah kesahihan dan
kebolehpercayaan yang tinggi. Pementoran dijalankan secara berterusan
bersama Jurulatih Utama pentaksiran dengan tujuan memantapkan dan
menambahbaik pengetahuan, kefahaman dan kesefahaman berhubung perkara
yang ditaksir, kriteria yang dirujuk, evidens yang dicari, instrumen
yang digunakan dan kaedah pemberian skor.


Pemantauan
ialah satu proses untuk mendapatkan maklumat dan memastikan pentaksiran
dilaksanakan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan agar
mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.


Pengesanan
ialah proses menilai komponen Pentaksiran Pusat dari segi pencapaian
objektif, kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan
memperbaiki program Pentaksiran Pusat.


Penyelarasan
diperingkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada
konstruk yang ditaksir berdasarkan skema pemarkahan. Ia adalah untuk
memastikan keselarasan kefahaman terhadap konstruk dan skema pemarkahan
tersebut. Sesi penyelarasan akan diatur mengikut prosedur yang
ditetapkan dan akan diwakili oleh semua guru yang terlibat dengan PBS.


11. Apakah peranan Pentaksiran Psikometrik?

Maklumat yang bersifat akademik dan peribadi diperlukan untuk membantu pembelajaran murid.

Pentaksiran
Psikometrik melengkapkan keperluan ini dengan mendapatkan data selain
daripada pencapaian akademik. Maklumat yang memperihalkan kepelbagaian
ciri peribadi dan potensi murid ini dapat memberi panduan kepada ibu
bapa, guru dan murid untuk lebih memahami murid itu supaya pembelajaran
boleh dipertingkatkan. Selain digunakan untuk mengenal pasti dan
mengasah kebolehan atau bakat terpendam murid dapat dipertingkat dan
dimanfaat manakala kelemahan murid dapat diperbaiki.


Pentaksiran
Psikometrik boleh mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan
kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan
persekitaran murid. Pentaksiran Psikometrik tidak berasaskan kurikulum
dan proses pengajaran dan pembelajaran.


12. Apakah standard kurikulum?

Penyataan standard tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat seperti yang terkandung dalam KSSR:

– standard kurikulum terdiri daripada standard kandungan dan standard pembelajaran
– standard kandungan adalah apa yang murid patut tahu, faham dan boleh buat
– standard pembelajaran adalah apa yang murid perlu belajar dan boleh dilihat melaui tingkah laku

13. Apakah standard prestasi?

– standard prestasi menunjukkan tahap penguasaan dan kualiti kerja murid
– standard prestasi memberi makna kepada band yang dicapai murid

14. Bolehkah pentaksiran yang dibuat guru dipercayai?

Guru merupakan orang yang paling sesuai untuk mentaksir murid masing-masing kerana mereka:

-Boleh memantau perkembangan murid secara berterusan
-Boleh member maklum balas yang membina untuk penambahbaikan pembelajaran murid
-Lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan perkembangan murid
-Mentaksir dan member maklum balas berpandukan standard prestasi

15. Apakah guru sudah bersedia untuk melaksanakn PBS?

-Setiap
guru merupakan guru terlatih yang mempunyai asas pengajaran dan
pembelajaran tetapi akan diberikan pendedahan semula tentang pentaksiran
berasaskan sekolah.


16. Bagaimana ibu bapa mendapat maklum balas mengenai perkembangan pembelajaran anak-anak mereka?

-Laporan
deskriptif dan formatif dapat dibuat melalui system aplikasi pada
bila-bila masa sekiranya diperlukan.Sistem ini juga menyimpan maklumat
perkembangan murid daripada Tahun 1 hinggalah ke Tingkatan 5 (life-time
data base)


17. Apakah nilai UPSR dan PMR?

-UPSR
dan PMR dalam SPPK masih tetap bernilai dari segi pembentukan modal
insane yang holistik tetapi tidak lagi high stake kerana pentaksiran
dijalankan secara berterusan dan menyeluruh.


18. Adakah guru menggunakan standard dalam kurikulum atau standard prestasi untuk mengajar?

-Guru hendaklah menggunakan standard dalam kurikulum untuk mengajar manakala menggunakan standard prestasi untuk mentaksir.

19. Bagaimana ibu bapa boleh memahami laporan yang disediakan?

-Guru
akan menerangkan perkembangan anak mereka berdasarkan evidens dan
deskriptor dalam portfolio anak masing-masing. Laporan adalah berbentuk
diskriptif.


20. Bagaimana PBS akan dilaksanakan jika kemudahan komputer dan internet tiada di sekolah?

-Sistem akan desediakan dalam bentuk standalone dan data dihantar dalam bentuk text file dalam CD.

21. Bagaimana hasil pentaksiran berguna untuk murid?

-Maklum
balas yang diberi berdasarkan standard prestasi boleh membantu murid
mengenalpasti kekuatan,kelemahan,kesilapan dan apa yang perlu dibaiki,
bagaimana perlu diperbaiki untuk memberi hasil yang lebih baik.


Maklum
balas yang memberi makna boleh membantu murid tentang tujuan dan
perkembangan pembelajaran mereka. Keadaan inilah yang memberi motivasi
untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka di masa hadapan.


22. Apakah nilai PBS kepada murid-murid aliran agama?

-Kerangka
standard prestasi merangkumi penguasaan pengetahuan,kemahiran dan
pengamalan adab tingkah laku. Jesteru, pentaksiran dilakukan untuk
melihat perkembangan semua aspek pembangunan insan yang selama ini tidak
ditaksir.


23. Apakah PMR akan digunakan sebagai indikator untuk pemilihan aliran di peringkat menengah atas?

-Lima
komponen pentaksiran dalam SPPK dapat memberi kepelbagaian maklumat
secara komprehensif bagi membantu murid membuat pemilihan aliran yang
lebig tepat.


24. Adakah PBS mengambil kira murid berkeperluan khas dalam pelaksanaannya?

-PBS mengambil kira murid berkeperluan khas dengan menyediakan kaedah dan instrument pentaksiran yang sesuai dengan mereka.

25.
Apakah peranan PAJSK dalam PBS? -PAJSK membekalkan maklumat sebagai
pelengkap kepada kemenjadian murid yang seimbang dan harmonis,
pencapaian, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani,
kesihatan, sukan dan kokurikulum diambil kira sebagai sebahagia daripada
wajaran 40% PBS untuk UPSR.

Isu Terkini ( UTUSAN 30 DISEMBER 2011)1.4 : MBMMBI


SOALAN LAZIM BERKAITAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)
1.         Apakah itu Dasar MBMMBI  
Dasar MBMMBI ialah dasar Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan fasih dan betul.       

2.         Apakah perbezaan antara Dasar PPSMI dan Dasar MBMMBI?
Dasar PPSMI menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah menengah.

Dasar MBMMBI menetapkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di sekolah  jenis kebngsaan Tamil.        

3.         Bagaimanakah Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah?        

Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan peranan  bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik, meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui pelaksanaan tambahan waktu p&p,  transformasi kurikulum, peningkatan kapasiti guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan  serta mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p&p
          
4.         Mengapakah Dasar MBMMBI diperkenalkan?
     
Kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak mendapati PPSMI tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Hasil kajian juga mendapati murid sukar memahami mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris.  Hal ini memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran tersebut. Masalah seperti ini bukan sahaja dialami oleh sekolah-sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan. Kajian KPM juga menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah telah melaksanakan p&p sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.
         

5.         Bagaimanakah pendekatan soft landing dilaksanakan di sekolah?
    
Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing) mulai tahun 2010. Dalam proses peralihan ini, p&p sains dan matematik boleh menggunakan bahasa Inggeris dan/atau bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan cina, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan. Soft landing membolehkan murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti p&p sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun 2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru dan murid di sekolah. Dengan pendekatan soft landing ini, p&p matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini adalah pada tahun 2021.         
6.         Bagaimanakah guru dilatih untuk melaksanakan Dasar MBMMBI?          

KPM telah merancang dan melaksanakan pelbagai program di bawah dasar MBMMBI untuk melatih guru Bahasa Inggeris dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan juga melengkapkan guru dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. ELTC telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program serta kursus berikut:

 •     Training of Trainers for English Language Lecturers in Institutes of Teacher Education (ELITE-ToT) untuk Pensyarah IPG
 •     Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris
 •     Reinforcing English Language Teaching for Non-Option English Language Teachers (RELTNOTe) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang tidak mengikuti C-PELT
 •     Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH) untuk meningkatkan kemahiran bertutur dan berkomunikasi dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 di sekolah-sekolah Band 3 – 5

BPG juga mengendalikan program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi mata pelajaran BM dan BI:

Latihan untuk bahasa Malaysia:

      i.       Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI)
    ii.        KDP 4 Minggu
   iii.        Kursus Kolaboratif Dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka

Latihan untuk bahasa Inggeris:

      i.        Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen bahasa Inggeris
    ii.        Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen bahasa Inggeris
   iii.        Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris

7.         Bagaimanakah kita memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang berkualiti?(BPG/ELTC/IPGM)
          

Institut Pendidikan Guru

a.    IPG akan memantau prestasi / penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan disekolah.
b.    “Teacher Study “ untuk guru-guru bagi memastikan prestasi mereka di sekolah.
c.    Lengkapkan guru pra perkhidmatan dengan kemahiran pedagogi yang sesuai dengan pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran murid.
d.    Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) – ada komponen Amalan Professional, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Praktikum.

Bagi PBS, pelajar akan mengikuti setiap semester pengajian.

Praktikum – 3 kali praktikum :

a.    Semester 5  –  4 minggu
b.    Semester 6 – 8 minggu
c.    Semester 7 – 12 minggu

Semester 8 – pelajar akan menjalani internship di mana kajian permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini dapat membantu pelajar ini di sekolah sebagai guru permulaan.

Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) telah dibangunkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan professional mereka serta memberi petunjuk untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan. Selain itu, ianya juga boleh dijadikan panduan dalam merancang, mereka bentuk dan mengurus program pembangunan profesionalisme untuk guru-guru bahasa Inggeris.

Di samping itu, instrumen PSELT yang berunsur self-evaluative juga telah dibina dan akan dapat diakses secara atas talian oleh guru bahasa Inggeris untuk mengenalpasti keperluan latihan profesional serta memohon untuk mengikuti kursus yang diperlukan untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan.
        
8.         Bagaimanakah KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?
          
ELTC melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysia.  Kursus ini merupakan kursus tambah opsyen.

BPG melaksanakan 2 jenis program bagi tujuan tersebut:

   i.     Program Intervensi Tambah Opsyen guru-guru Sains dan Matematik sekolah  menengah yang telah berkhidmat antara 1 – 5 tahun
 ii.  Program Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris guru-guru bahasa Inggeris yang telah bersara dari seluruh negara       

9.         Apakah peranan guru penutur jati dalam membantu meningkatkan pencapaian Bahas Inggeris?
          

Pada tahun 2008 KPM telah bersetuju untuk mengambil penutur jati bahasa Inggeris sebagai pakar atau mentor kepada guru dan pensyarah Bahasa Inggeris di sekolah rendah dan institusi pendidikan guru di negara ini. Keputusan dibuat untuk melaksanakan Program Penutur Jati Bahasa Inggeris mulai 2011 hingga 2013.

Petunjuk Prestasi Utama Program Penutur Jati adalah untuk meningkatkan kapasiti guru bahasa Inggeris di 1800 buah sekolah rendah dan pensyarah di lima Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah dikenal pasti sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris (PKBI, iaitu:

 • IPG Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak
 • IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah
 • IPG Kampus Dato’ Razali Iamail, Kuala Terengganu, Terengganu
 • IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur, dan English Language Teaching Centre, Kuala Lumpur

Peranan Training Fellows (TF) yang ditempatkan di setiap PKBI adalah untuk menjadi mentor dan coach kepada pensyarah Bahasa Inggeris dengan tujuan membantu dalam pembangunan profesionalisme pensyarah tersebut.   Selain itu, TF juga bekerjasama dengan pensyarah dalam membangunkan program latihan.  Tugas yang dilaksanakan oleh TF adalah sejajar dan selaras dengan keperluan dan kehendak institusi.

Mentor yang terlibat di sekolah rendah adalah untuk membantu guru bahasa Inggeris dalam aspek seperti berikut:

a.  Perancangan dan pelaksanaan program peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris;
b.    Pengendalian program/kursus/ bengkel/ latihan dalam kluster dan zon
c.    Kerjasama dengan pakar dari luar negara yang lain dalam kluster dan zon
d. Perkhidmatan pakar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum
e.    Bantuan dalam aktiviti sokongan pengajaran dan pembelajaran
f.      Pelaksanaan aktiviti penyelidikan yang sesuai
g.    Kerjasama dengan pihak KPM dalam pengendalian penilaian program
h.  Pembentukan pasukan jurulatih yang berpotensi di dalam kalangan guru sekolah          

10.       Apakah bahan yang dibekalkan untuk menjayakan Dasar MBMMBI?
         
English Language Teaching Centre (ELTC) telah menyediakan bahan bagi meningkatkan profesionalisme serta memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru:


a.    Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT)
·         Untuk pembangunan profesionalisme guru bahasa Inggeris, ELTC telah menerbitkan buku Pedagogy Standards for English Language Teaching yang membolehkan guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan profesional mereka.

b.    Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH)
·         Buku Panduan Guru OPS-English yang membolehkan guru melaksanakan P & P untuk pelajar Tingkatan 1 tahun 2012 dalam kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih berkesan.
·         CD Audio-Video (Teacher’s CD) yang membolehkan guru melaksanakan pengajaran kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih efektif.
·         OPS-ENGLISH Student’s Handbook untuk pelajar.

Bahagian Teknologi Pendidikan telah menyediakan dan membekalkan bahan digital pengajaran dan pembelajaran ke semua sekolah. Bahan tersebut merupakan bahan perisian kursus pendidikan khusus bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Bahan digital ini berbentuk CD Stand-alone yang dapat dijalankan di semua komputer. Bahan diterapkan dengan unsur didik hibur di samping menitikberatkan kemahiran berbahasa.
          

11.       Bagaimanakah penggunaan makmal bahasa dapat membantu dalam penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?
          

Makmal bahasa merupakan salah satu inisiatif ICT yang menjadi agenda utama dalam pelaksanaan dasar MBMMBI. Infrastruktur makmal bahasa akan dilengkapi dengan alat pandang dengar, perisian kawalan murid dan perisian interaktif Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang lebih menitikberatkan dalam penguasaan berbahasa.
          

12.       Bagaimanakah pentaksiran dilaksanakan di sekolah?
          

Pentaksiran di sekolah akan dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu;

Pentaksiran Formatif iaitu pentaksiran pada peringkat pembentukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran (pentaksiran pembelajaran atau assessment for learning)

Pentaksiran Sumatif iaitu pentaksiran pada peringkat merumuskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana murid telah belajar dan menguasai apa yang dipelajari (pentaksiran tentang pembelajaran atau assessment of learning)

Pentaksiran formatif memberi tumpuan bukan semata-mata kepada membuat ujian, memeriksa, merekod skor murid dan membuat analisis kepada skor malahan yang lebih penting ialah melihat perkembangan pembelajaran murid dan aktiviti memberi maklumbalas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan terutama murid sendiri. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir.

Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan guru membuat pertimbangan tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pelbagai maklumat (kuantitatif dan kualitatif) yang diperoleh melalui pelbagai aktiviti pentaksiran. Maklumat tersebut perlu dinilai dan dilaporkan oleh guru untuk digunakan pula oleh guru lain yang akan meneruskan pengajaran murid di semester atau tahun berikutnya. Sekali lagi guru tidak perlu membandingkan murid dengan murid yang lain sama ada secara kuantitatif atau kualitatif.
          

13.       Adakah soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau dwibahasa?           
Selaras dengan soft-landing MBMMBI, soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM akan dibuat dalam dwibahasa sehingga tahun 2020. Selepas daripada tahun 2020 semua soalan bagi kedua mata pelajaran tersebut akan dibuat dalam Bahasa Malaysia. Ini adalah selaras dengan hasrat MBMMBI.
          

14.       Bagaimanakah Dasar MBMMBI akan membantu murid menghadapi cabaran dari segi bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematik dan Sains di peringkat prauniversiti?
          

Di bawah Dasar MBMMBI, KPM sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid.  Antara inisiatif tersebut ialah penambahan masa p&p bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru Bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan p&p di bilik darjah. Oleh itu, pelaksanaan Dasar MBMMBI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid bagi membantu mereka meneruskan pengajian di peringkat prauniverisiti mahupun universiti.


1.5 : 1Murid 1Sukan (1M 1S)

Apa Itu Dasar 1Murid 1Sukan?

Dasar 1Murid 1Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah.

Setiap murid dikehendaki melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun.

Kenapa Dasar 1M 1S Ini Diwujudkan?
Dasar
1M 1S diwujudkan untuk memberi akses kepada semua murid untuk
mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid
yang kurang atau tidak aktif;

Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah; dan
Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.

Apakah Objektif Dasar 1M 1S Ini?

i. Meningkatkan kecergasan jasmani;
ii. Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin atau nilai murni;
iii. Memupuk perpaduan di antara kaum;
iv. Membentuk budaya sukan di kalangan murid;
v. Memenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fizikal;
vi. Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal; dan
vii. Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Apakah Perkara-perkara Yang Perlu Diambil Kira Sebelum Melaksanakan Dasar 1M 1S Ini?

Sebelum pelaksanaan Dasar 1M 1S ini, ia hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip berikut:


i. Setiap murid termasuk murid bekerpeluan khas yang tidak mengalami
masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam
sekurang-kurangnya satu jenis sukan;


ii. Murid boleh menyertai lebih dari 1 sukan mengikut kemampuan dan
sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan
pengetahuan serta persetujuan pihak sekolah;

iii. Sukan yang ditawarkan di bawah 1M 1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal.

iv. Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan
kepada aktiviti rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan olahraga sekolah
yang didahului oleh kejohanan merentas desa dan sukan tara menjadi
aktiviti teras sukan di sekolah.


v. Asas kepada Dasar 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan (PJK) yang berkualiti di sekolah. Segala sumber
mata pelajaran PJK hendaklah diguna sama bagi pelaksanaan dasar ini;

vi. Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan;
vii. Ibu bapa dan agensi luar/ rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah; dan

viii. Setiap sekolah yang sudah mempunyai prasarana, kemudahan dan
peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan
lagi penyertaan aktif setiap murid.


Siapakah Yang Harus Terlibat Di Dalam Pelaksanaan Dasar 1M 1S Ini?


i. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di
Sekolah Rendah dan Tingkatan Peralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6
di Sekolah Menengah. Manakala murid Prasekolah hingga Tahun 3,
digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah.


ii. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antara tingkatan,
kelas, rumah sukan, dorm asrama dan kelab sukan sekolah. Penyertaan
murid dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah Daerah (MSSD)/Majlis Sukan
Sekolah Negeri (MSSN)/Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) serta
peringkat antarabangsa adalah merupakan aktiviti 1M 1SDasar 1Murid 1Sukan

Dasar
1 Murid 1Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai
sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong
pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk
melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani. Justeru dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri
secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun.
Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan
sukan di kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat
sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk
Kecemerlangan.


Aktiviti
sukan di bawah Sukan Untuk Semua adalah sangat penting dalam membina
kesihatan, sahsiah dan kesejahteraan ke semua murid. Bagi Sukan untuk
Kecemerlangan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah
terus dibangunkan di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan
Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh
pihak sekolah. Oleh yang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan
adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia
yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu. Dasar ini selaras dengan
hasrat YAB Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia.

Dasar 1 M 1 S berhasrat untuk:

1. Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun.

2. Memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas.

Dasar 1 M1 S berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut:

1. Meningkatkan kecergasan jasmani.
2. Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni.
3. Memupuk perpaduan di antara kaum.
4. Membentuk budaya sukan di kalangan murid.
5. Memenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fizikal.
6. Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal.
7. Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.


Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) bermatlamat untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
(JERI). Konsep Dasar 1 M 1S diwujudkan untuk menyokong FPK agar dapat:


1.
Memberi akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada
penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak
aktif.

2. Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah.
3. Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.

Pelaksanaan Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip berikut:

1.
Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami
masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam
sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk
Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan , Tingkatan 1
hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau bagaimanapun murid-murid
Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan
kemampuan sekolah.

2.
Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan
sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan
pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah;.

3.
Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata
pelajaran pendidikan jasmani hendaklah diguna sama bagi 1M 1S.

4. Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti su kan.
5. Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan Intelek Rohani, Jasmani, dan Emosi murid.
6. Ibu bapa dan agensi luar rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah.
7.
Setiap sekolah yang sudah pun mempunyai prasarana, kemudahan dan
peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan
lagi penyertaan aktif setiap murid.


Bagi
memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan 1M 1S, setiap sekolah mempunyai
pendekatan dalam melaksanakan program sukan mengikut acuan dan kemampuan
sedia ada. Dengan itu, pelaksanaan 1M 1 S adalah berdasarkan kepada
pendekatan berikut:


1.
Aktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagian secara
aktif dalam latihan sukan dan permainan di bawah pengurusan sekolah.
Sukan yang ditawarkan di bawah 1M 1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang
melibatkan pergerakan fizikal.

2.
Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan kepada
aktiviti rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan tahunan olahraga sekolah
yang didahului oleh kejohanan merentas desa dan sukan tara menjadi
aktiviti teras sukan di sekolah.

3. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antara tingkatan, kelas, rumah, dorm asrama, kelab sukan sekolah.
Penyertaan murid dalam kejohanan MSSD/MSSN/MSSM serta peringkat antarabangsa adalah merupakan aktiviti 1M1S.

Penilaian murid adalah berdasarkan kepada sistem penilaian sedia ada yang berasaskan:

1. Kehadiran;
2. Jawatan Serta Sumbangan;
3. Penglibatan; dan
4. Pencapaian.

Perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa untuk murid Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 mulai tahun 2012.
1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional

Pengenalan ;

1. Apakah yang dimaksudkan aliran teknikal?

Aliran
teknikal dikhususkan kepada pelajar cemerlang dalam akademik pada
peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). Objektif aliran teknikal
adalah untuk membantu melahirkan tenaga profesional dalam bidang
kejuruteraan dan bukan kejuruteraan (pertanian, perdagangan dan ekonomi
rumah tangga).

2. Apakah pula makna aliran vokasional?

Aliran
vokasional memberikan peluang kepada pelajar yang pencapaian baik dan
sederhana dalam akademik dan berminat kepada pembelajaran bercorak
pekerjaan (vocational). Komponen pembelajaran adalah seimbang teori dan
amali. Objektif aliran ini ialah membantu melahirkan pekerja separa
profesional seperti juruteknik/ pembantu teknik.

3. Maksud aliran kemahiran?

Manakala
aliran kemahiran dikhususkan kepada pelajar pencapaian PMR yang rendah
tetapi berminat kepada pembelajaran amali (hands-on). Objektif aliran
ini apabila tamat kursus akan menjadi tenaga mahir di industri atau
bekerja sendiri. Kandungan kursus aliran kemahiran ditetapkan oleh
Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Mereka yang berjaya mengikuti kursus ini akan dianugerah dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM).

Transformasi Pendidikan Vokasional

APABILA
transformasi pendidikan vokasional dilaksanakan mulai tahun 2013 maka
aliran ini tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas dua. Ketika ini
umum beranggapan ia sebagai tempat pelajar yang tidak berminat belajar
dalam aliran akademik. Pelajar aliran ini juga dikira kurang berpeluang
untuk ke menara gading jika dibandingkan dengan sebahagian rakan-rakan
mereka daripada aliran akademik yang akan memasuki kelas matrikulasi
atau tingkatan enam selepas menamatkan peperiksaan SPM.

Pengumuman
sistem baru pendidikan vokasional oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan
Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini telah melonjakkan kedudukan aliran
tersebut dalam sistem pendidikan negara. Transformasi ini telah
menjanjikan kelulusan hingga ke peringkat diploma secara jalan pintas
melalui pewujudan Kolej Vokasional (KV) selepas tingkatan tiga.

Apa
yang menarik pelajar mula didedahkan asas mata pelajaran vokasional dan
boleh memilih jurusan kemahiran seawal usia 13 tahun iaitu semasa
berada di tingkatan satu.

Sesungguhnya
peluasan aliran vokasional dalam sistem pendidikan telah diamalkan di
kebanyakan negara dan bilangan pelajarnya sangat ramai kerana ia
dianggap selari dengan kemajuan teknologi dan tuntutan ekonomi sesebuah
negara.

Transformasi
pendidikan vokasional yang bermula pada tahun 2013 nanti memberi
penekanan kepada amalan industri atau amali teknikal dan akan
mengurangkan komposisi akademik. Apa yang menariknya Pendidikan Asas
Vokasional (PAV) akan diperkenalkan kepada pelajar mulai tingkatan satu.

Mereka
juga dibenarkan mengambil peperiksaan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
pada tahap satu iaitu semasa berada di tingkatan dua dan SKM tahap dua
semasa berada di tingkatan tiga. Sementara itu pelajar yang mengikuti
aliran vokasional ini selepas tingkatan tiga akan diberi peluang
mengikuti pendidikan selama empat tahun sehingga peringkat diploma iaitu
SKM tahap empat.

Kurikulumnya
merujuk kepada Piawaian Kemahiran Guna Tenaga Kebangsaan (NOSS), SKM
dan lain-lain bentuk pensijilan yang diiktiraf oleh pihak industri.


Sudah sampai masanya diperkenalkan bidang bertahap tinggi seperti
aviation, maritime, oil and gas, ICT, kejuruteraan, perakaunan,
pengajian perniagaan dan lain-lain dalam aliran ini.

Dengan
kata lain usaha memartabatkan pendidikan vokasional perlu dilaksanakan
supaya berlaku perubahan landskap di mana aliran ini akan menjadi
pilihan utama pelajar-pelajar dan ibu bapa seperti kebiasaan amalan di
negara-negara maju.

Ketika
ini dalam sistem pendidikan kita hanya 10 peratus (%) daripada jumlah
pelajar yang mengikuti pendidikan vokasional. Bilangan ini dikira kecil
jika dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan 28%, Thailand
41%, Indonesia 51%, Jerman 59%, Australia 62% dan Belanda 68%.
Sementara itu di kalangan negara OECD yang berjumlah 44 negara puratanya
ialah sebanyak 44%.

Seperti
yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri bilangan pelajar
vokasional akan ditingkatkan kepada 20% pada tahun 2013. Jumlah ini
boleh dicapai sekiranya pihak swasta diberi peluang dan dilibatkan sama
bagi menyediakan kemudahan pendidikan tersebut.

Mengapakah
perlu dilakukan transformasi pendidikan vokasional ini? Perubahan ini
diperlukan tidak lain tidak bukan untuk menyediakan tenaga kerja
terlatih yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan negara untuk memasuki
pasaran pekerjaan.

Dengan
mengikuti bidang kemahiran dan teknikal serta didedahkan dengan latihan
amali sejak dibangku sekolah akan membolehkan mereka menyesuaikan diri
dengan mudah dalam alam pekerjaan. Pekerja yang mempunyai kemahiran
teknikal dan pernah mengikuti latihan amali sangat diperlukan oleh pihak
industri pada masa kini.

Dilaporkan
juga hampir 80% daripada tenaga kerja yang memasuki pasaran pekerjaan
adalah mereka yang hanya mempunyai kelulusan SPM. Kelayakan akademik
tanpa kemahiran teknikal ini akan memberi kesan kepada kualiti pekerjaan
dan pendapatan bulanan. Pendapatan permulaan sekitar RM600 hingga RM800
sebulan.

Sekiranya
mereka mempunyai kelulusan diploma pendapatan permulaan boleh meningkat
di antara RM1,000 hingga RM1,500 sebulan. Peningkatan pendapatan ini
adalah selaras dengan Program Transformasi Kerajaan yang menyasarkan
pendapatan tinggi di kalangan pekerja dalam usaha menjadikan Malaysia
sebagai negara maju pada tahun 2020.

Memartabatkan
aliran pendidikan ini juga ada kaitan dengan usaha membantu kerajaan
bagi menyediakan peluang pekerjaan. Peningkatan pertambahan penduduk dan
jumlah pelajar yang meninggalkan bangku sekolah lebih daripada setengah
juta orang setiap tahun menyukarkan pihak kerajaan dan swasta
menyediakan pekerjaan.

Transformasi
pendidikan vokasional ini sudah tentu akan menarik minat lebih ramai
pelajar cemerlang memasuki aliran ini. Sekiranya pendidikan ini dapat
menjanjikan peluang pekerjaan yang baik dan pendapatan yang tinggi
kepada pelajar maka sudah tentu ibu bapa turut menggalakkan anak-anak
mereka mengambil peluang untuk mengikuti aliran ini.

Diharapkan
dengan memartabatkan pendidikan vokasional ini akan mempercepatkan lagi
usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang berkebolehan, berkemahiran
dan berpendapatan tinggi bagi menjadikan Malaysia negara maju dalam
tahun 2020.

Program Asas Vokasional (PAV)

Program Asas Vokasional Di 15 Sekolah Harian Terpilih Mulai 2013. Program
Asas Vokasional (PAV) yang dikhususkan untuk pelajar Tingkatan 1 hingga
3 akan dilaksanakan mulai tahun 2013 dalam usaha menjadikan vokasional
sebagai pendidikan arus perdana, kata Timbalan Menteri Pelajaran Datuk
Dr Mohd Puad Zarkashi.

Beliau
berkata PAV akan menggantikan mata pelajaran vokasional (MPV) yang
sedang diajar di sekolah harian dan ia adalah sejajar dengan proses
transformasi pengajian teknik dan vokasional.

“Pelajar
lepasan PAV di peringkat menengah rendah kita akan benarkan melanjutkan
pelajaran di kolej-kolej vokasional, sebab kita juga akan melaksanakan
transformasi dengan mengubah Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej
Vokasional. Ini yang kita usahakan supaya vokasional akan menjadi
pendidikan arus perdana setaraf Sijil Pelajaran Malaysia,” katanya
kepada pemberita di sini Ahad.

Katanya
PAV akan dilaksanakan di kesemua 15 sekolah harian yang terpilih
sebagai sekolah rintis untuk program itu di seluruh negara serta para
pelajar yang lulus dalam PAV akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia
(SKM) Tahap I dan II apabila tamat.

Beliau
berkata lanjutan daripada PAV, antara pendekatan yang diambil kerajaan
adalah sama ada dengan kerjasama swasta melalui Inisiatif Pembiayaan
Swasta (PFI) iaitu penubuhan kolej vokasional baru oleh mereka atau
kementerian menghantar pelajar ke kolej vokasional sedia ada.

Mohd
Puad berkata antara kaedah yang akan digunakan kementerian untuk
memilih pelajar di sekolah rendah khususnya Tahun 6 bagi mengikuti PAV
di peringkat menengah adalah menggunakan penilaian psikometrik.

“Kita
memilih pelajar antaranya melalui penilaian psikometrik di sekolah
rendah untuk melihat minat mereka…bukan menggunakan Ujian Penilaian
Sekolah Rendah (UPSR), PAV ini mempunyai penilaian psikometrik
tersendiri,” katanya.

Beliau
berkata Kementerian Pelajaran juga akan berbincang dengan Kementerian
Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia mengenai tahap kelulusan
pelajar yang melanjutkan pelajaran selama tiga tahun di Kolej
Vokasional sama ada tahap Diploma atau SKM Tahap IV.

Katanya
pelajar lulusan PAV sewajarnya meneruskan pengajian di kolej vokasional
dan ia adalah matlamat transformasi pendidikan teknik dan vokasional
walaupun mereka mempunyai pilihan untuk kembali meneruskan pengajian
dalam aliran sekolah biasa.

“Masalah
pendidikan vokasional di negara ini, komponennya adalah 55 peratus
vokasional dan teknik (Voktech) manakala 45 peratus lagi akademik,
sedangkan di negara-negara maju komponen pendidikan vokasionalnya 70
peratus Voktech dan hanya 30 peratus akademik,” katanya.

Mohd
Puad berkata sekiranya selepas PAV mereka hanya mengikuti kursus dua
tahun di kolej vokasional, ia adalah tidak mencukupi kerana di
negara-negara maju sekurang-kurang perlukan tiga tahun termasuk ‘job
training’ yang penting bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi.

 Terdahulu,
beliau mewakili Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin
merangkap Menteri Pelajaran menutup ‘Perak Expo for Young Scientis’
bertemakan ‘Innovation of Science and Technology for Environmental
Sustainability’ yang berlangsung tiga hari berakhir Ahad. Ekspo anjuran
bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris, Jabatan Pelajaran Negeri
Perak, K-Perak Implementation and Coordination Corporation (KPerak),
Kementerian Pengajian Tinggi serta Kementerian Sains, Teknologi dan
Inovasi antaranya bertujuan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran sains,
matematik dan teknologi di kalangan pelajar dan orang ramai ke arah
mengurus serta mengekalkankesejahteraan alam.

Isu Terkini ; ( UTUSAN 30 Disember 2011)


Transformasi Pendidikan Vokasional lahir tenaga Mahir

PENDIDIKAN teknikal dan vokasional sememangnya memerlukan satu anjakan
baru yang bukan sahaja membolehkan pelajar memilih jurusan kemahiran
seawal usia 13 tahun, malah dijangka mengubah lanskap pendidikan negara
untuk mengarusperdanakan pendidikan vokasional serta mengubah komposisi
modal insan daripada berorientasikan lepasan akademik kepada lepasan
aliran vokasional sejajar amalan di negara maju.
Justeru, langkah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menstruktur semula
sistem pendidikan ini menerusi Transformasi Pendidikan Vokasional (TPV)
yang akan dikuatkuasakan pada 2013 kena pada masanya bagi mengangkat
martabat pendidikan vokasional sebagai aliran pendidikan yang akan
menjadi pilihan pelajar.

Apabila transformasi ini dilaksanakan, maka aliran vokasional tidak lagi
dianggap sebagai pendi¬dikan kelas kedua. Apa yang pasti, rancangan
penstrukturan semula sistem pendi¬dikan vokasional ini, sudah tentu
ditunggu-tunggu oleh pelbagai pihak yang ingin melihat bidang ini
menjadi teras utama dalam sistem pendidikan negara.

Untuk itu, persepsi umum terhadap pendidikan vokasional harus diubah.
Jika selama ini, ramai menganggap pelajar vokasional tergolong dalam
kalangan yang lemah atau dikategorikan dalam kelas kedua maka
transformasi besar-besaran ini diharap mengubah stigma masyarakat umum
bahawa tanggapan sedemikian tidak lagi berasas.

Jika halangan persepsi sebegini dapat di atasi, tidak mustahil
pendidikan vokasional menjadi rebutan pelajar sebagaimana yang berjaya
dilaksanakan di negara Eropah.

Kemajuan pesat dalam sektor industri negara yang rancak berjalan
sekarang sudah pasti akan mengalami gangguan sekiranya tenaga mahir
secukupnya tidak dapat disediakan. Malah, harapan seterusnya dapat
memberi ruang dan peluang lebih besar kepada pelajar untuk memiliki
keupayaan dan tahap kemahiran luar biasa bagi memenuhi permintaan
pasaran.

Secara langsung juga, langkah kerajaan mengarusperdanakan pendidikan
vokasional turut terkandung dalam Bab 5, Rancangan Malaysia ke-10.

Pendidikan dan latihan vokasional sememangnya mempunyai peranan cukup
penting dalam menyediakan laluan utama ke arah melahirkan modal insan
yang berkemahiran tinggi seterusnya menyumbang kepada penjanaan kekayaan
baru bagi negara. Untuk itu, kualiti kuriku¬lumnya perlu dipertingkat
dan dise¬suaikan dengan keperluan industri.

Justeru dalam konteks ini, TPV yang diperkenalkan itu akan membabitkan
dua aspek penting iaitu program Pendidikan Asas Vokasional (PAV) dan
Kolej Vokasional (KV) sebagai laluan dalam usaha mencapai matlamat
berkenaan. Malah, la akan dilaksanakan mengikut pelan tindakan strategik
dalam tempoh 2011 hingga 2020 yang dibahagikan kepada tiga fasa, iaitu
fasa lonjakan dari 2011 hingga 2013, fasa Peningkatan (2014 hingga 2016)
clan fasa  pemerkasaan (2017 hingga 2020).

Sehubungan itu, bagi meman¬tap dan melestarikan penerimaan keseluruhan
sistem serta kurikulum di bawah TPV, maka mulai sesi persekolahan 2012
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)  melaksanakan projek rintis PAV di
15 sekolah harian atau sekolah menengah kebangsaan (SMK), di samping
menaik taraf 15 sekolah menengah vokasional menjadi KV, masing-masing di
setiap negeri.

PAV akan menggantikan mata pelajaran vokasional yang ketika ini diajar
di sekolah harian clan akan ditawarkan kepada pelajar menengah rendah
seawal tingkatan satu sehingga tingkatan tiga, khusus kepada lepasan
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang cenderung kepada pendidikan
bercorak amali. Dalam aspek ini, sistem PAV akan dilaksanakan selama
tiga tahun di SMK terpilih itu berdasarkan beberapa tahap sejajar proses
transformasi pengajian teknik clan vokasional,

Lepasan PAV dibenarkan menyambung pelajaran di KV atau ke institusi
kemahiran awam dan swasta. la akan dilaksanakan sepanjang tempoh empat
tahun sehingga peringkat diploma mengguna pakai sistem semester dengan
kurikulumnya berasaskan kepada kemahiran tertentu.

Kurikulum KV mempunyai dua komponen membabitkan 70 peratus kemahiran
clan 30 peratus akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan.

Malah, kurikulum ini akan merujuk kepada Piawaian Kemahiran Guna Tenaga
Kebangsaan (NOSS), SKM dan lain-lain bentuk persijilan yang diiktiraf
pihak industri dan pada akhir tahun keempat, pelajar sudah memperolehi
Diploma  Kolej Vokasional, iaitu selari dengan kepatuhan SKM Tahap 4.

Dalam merancakkan pendidikan vokasional, pembabitan sektor swas¬ta
(industri) turut dipelawa bersama -sama menjayakan transformasi ini.
Tanggungjawab yang boleh dimain¬kan oleh sektor ini ialah menyedia¬kan
tenaga pakar industri sebagai tenaga pengajar jemputan di kolej
vokasional.

Menerusi kaedah ini, pendedahan dan maklumat langsung berkaitan industri
semasa dapat disalurkan kepada pelajar. Malah, sektor swasta digalak
untuk membangunkan institusi vokasional berdasarkan kurikulum yang
dipersetujui bagi menam¬pung kemasukan pelajar berpotensi tajaan
Kementerian.

Hakikat betapa penting pelan ini perlu dilaksanakan juga merujuk kepada
keperluan negara yang memerlukan sekurang-kurangnya 3.3 juta pekerja
mahir dalam tempoh 10 tahun akan datang bagi menampung kehendak industri
tempatan.

Tidak terkecuali, transformasi sedemikian perlu diketengahkan berikutan
penyertaan pelajar peringkat menengah dalam bidang vokasional masih
rendah.

Ketika ini, enrolmen pelajar Malaysia dalam bidang ini hanya mencapai
lima peratus. la jauh ketinggalan berbanding negara maju yang rata-rata
mencatat paras lebih 50 peratus.

Malah negara serantau seperti Indonesia dan Thailand mengatasi jumlah
peratusan berbanding Malaysia dengan jumlah pelajar yang mengambil
aliran ini menjangkau 40 hingga 60 peratus. Pendidikan teknikal dan
vokasional dianggap sebagai satu daripada kekuatan utama dalam sistem,
pendidikan di German, Hampir 60 hingga 70 peratus daripada pelajarnya
iaitu melebihi 1.6 juta orang memasuki sekolah vokasional. la merangkumi
kira-kira 340 jenis pekerjaan dan sangat popular di kalangan lepasan
sekolah di negara itu.

Pendekatan ini berjaya mengurangkan kadar pengangguran siswazah dalam
tempoh setahun selepas tamat pengajian kepada tiga peratus sahaja.
Sementara di Austria, 78 peratus pelajarnya memasuki bidang vokasional
dan hampir 60 peratus mereka yang bekerja mendapat pendedahan dalam
bidang itu. Berdasarkan pelbagai usaha bersungguh-sungguh yang
dilaksanakan kerajaan bagi memperkasa pendidikan teknik dan vokasional,
diharap mampu meningkatkan peratusan pelajar aliran berkenaan kepada 20
peratus menjelang 2015.

Apa yang jelas, pelan transformasi vokasional ini bukan sekadar memberi
satu alternatif dalam sistem pendidikan negara, tetapi antara pendekatan
bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam mengisi perancangan dan
keperluan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA).

Download penuh Konsep Kolej Vokasional

1.7 : Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA)

Untuk
menjadikan Malaysia Negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020,
Kerajaan pada bulan Oktober 2010 telah melancarkan Program Transformasi
Ekonomi (ETP) bagi meningkatkan pendapatan per kapita daripada AS$6,700
(RM23,700) pada tahun 2009 kepada AS$15,000 (RM48,000) pada tahun 2020.
Peningkatan ini akan dicapai melalui pertumbuhan pendapatan negara kasar
(GNI) sebanyak 6% setahun sehingga 2020.

ETP memberi fokus kepada 12 Bidang Ekonomi Utara Negara (NKEA) iaitu:

Minyak, Gas dan Tenaga
Minyak Sawit
Perkhidmatan Kewangan
Pelancongan
Perkhidmatan Perniagaan
Elektronik dan Elektrikal
Borong dan Runcit
Pendidikan
Kesihatan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pertanian

Greater
Kuala Lumpur Dibawah ETP, NKEA tersebut talah dikenalpasti sebagai
pemacu aktiviti ekonomi yang mempunyai potensi untuk memberi sumbangan
secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sebanyak 131 Projek
Penggerak Ekonomi (EPP) dan 60 peluang perniagaan (BO) telah
dikenalpasti untuk menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara kasar
(GNI).
Bidang Ekonomi Utama Nasional

MEMACU MALAYSIA KE ARAH MENJADI NEGARA MAJU DAN BERPENDAPATAN TINGGI

Program
Transformasi Ekonomi (Economic Transformation Programme atau ETP)
adalah satu usaha komprehensif yang akan mentransformasikan Malaysia ke
arah sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020.

Ia akan
meningkatkan pendapatan negara kasar (PNK) per kapita Malaysia dari
lebih kurang AS$6,700 atau RM23,700 pada 2009 ke lebih daripada
AS$15,000 atau RM48,000 pada 2020, dengan itu memacu kemajuan negara ke
tahap yang sama dengan negara-negara berpendapatan tinggi yang lain.

Perkembangan PNK sebanyak 6 peratus setahun akan membolehkan kita mencapai sasaran yang ditetapkan di bawah Wawasan 2020.

Pelaksanaan
ETP yang berjaya akan menyaksikan ekonomi Malaysia berubah dengan
ketara mirip negara-negara maju yang lain. Kami akan meneruskan anjakan
ke arah ekonomi berdasarkan perkhidmatan dengan menyaksikan sektor
perkhidmatan berkembang dari 58 peratus ke 65 peratus pada tempoh yang
sama.

Lebih 3.3 juta pekerjaan baru merentasi kawasan bandar dan
luar bandar negara akan diwujudkan menjelang 2020.. Ciri-ciri pekerjaan
baru ini akan menyebabkan anjakan ke arah julat pendapatan sederhana
dan tinggi.

Greater Kuala Lumpur/Klang Valley akan ditransformasikan kepada sebuah bandar raya bertaraf dunia.

Akhirnya,
pertumbuhan akan dicapai dengan cara mampan dan tanpa kos kepada
generasi akan datang melalui inisiatif-inisiatif seperti pembinaan
kapasiti penjanaan tenaga alternatif dan pemuliharaan alam sekitar bagi
mempromosikan ekopelancongan.

ETP Berbeza dari Percubaan Lampau untuk Mengembangkan Ekonomi

Satu
pendekatan baru dan berani telah diambil untuk membangunkan ETP. Ini
adalah kali pertama usaha sebegini diambil dalam sejarah Malaysia, atau
oleh mana-mana negara maju yang lain.

Program ini menyediakan
fokus mantap pada beberapa enjin pembangunan utama: 12 Bidang Ekonomi
Utama Negara (National Key Economic Areas atau NKEA). NKEA ini dijangka
akan menyumbang dengan ketara kepada prestasi ekonomi negara, dan ia
akan menerima keutamaan dalam pelaburan awam dan sokongan polisi.

Sektor
swasta akan menerajui ETP; manakala Kerajaan akan memainkan peranan
utama sebagai fasilitator. Sebahagian besar daripada pembiayaan akan
datang dari sektor swasta (92 peratus) dan pelaburan sektor awam akan
digunakan sebagai pemangkin untuk memulakan penyertaan sektor swasta.

Keberkesanan
sebarang program transformasi bergantung kepada butir-butir khususnya.
ETP berbeza dari program-program lain kerana ia menumpu pada tindakan –
bukan pada prinsip teori dan idea. Kami telah mengenal pasti 131 projek
permulaan (entry point projects atau EPP) yang menggariskan tindakan
yang perlu diambil untuk mengembangkan ekonomi.

EPP dan
peluang-peluang perniagaan lain yang dikenal pasti di bawah setiap NKEA
diasaskan pada jumlah sumbangan mereka kepada PNK; dan dipilih
berdasarkan pada analisis ekonomi dan kewangan yang teliti. Sebarang
perbelanjaan awam akan diperuntukkan pada dasar memaksimumkan PNK
daripada setiap ringgit perbelanjaan.

Akhirnya, ETP dirumuskan
supaya telus dan rapi, di mana sebuah Unit ETP baru di bawah PEMANDU
(Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana
Menteri) telah ditugaskan untuk mengawasi dan melaporkan kemajuan ETP
kepada pemimpin Kerajaan, komuniti perniagaan dan rakyat.

Diwujudkan bersama oleh Sektor-sektor Swasta dan Awan

Semenjak permulaannya, sektor swasta dan komuniti perniagaan telah terlibat dalam pembentukan ETP.

Pada
Mei 2010, Bengkel Seribu Orang telah dijalankan untuk membantu mengenal
pasti 12 NKEA. Sektor awam terus memainkan peranan yang besar apabila
makmal-makmal NKEA bermula pada Jun 2010.

Lima ratus minda
terbaik dari sektor swasta (350 orang dari 200 syarikat berlainan) dan
Kerajaan (150 orang dari 60 institusi awam berlainan, kementerian dan
agensi) telah berkumpul untuk membangunkan pelan bagi 12 NKEA tersebut.

Idea-idea
dan rancangan-rancangan yang dikenalpasti dan dibangunkan di makmal
telah disindiketkan dengan meluas sepanjang tempoh lapan minggu makmal
tersebut. Lebih 600 mesyuarat pensindiketan telah diadakan dengan
kementerian-kementerian, agensi-agensi, syarikat-syarikat multinasional,
syarikat-syarikat tempatan dan badan-badan bukan kerajaan.

Pemegang
berkepentingan utama seperti Perdana Menteri, Menteri-menteri dan para
pemimpin perniagaan telah menyertai makmal pada peringkat awal dan
memberi maklum balas kepada peserta.

Berikutan dari
makmal-makmal tersebut, Hari Terbuka telah diadakan di Kuala Lumpur,
Sabah dan Sarawak di mana pelawat (komuniti perniagaan, syarikat
multinasional, rakyat dan media) telah melawat gerai-gerai NKEA dan
memberi input yang lanjut.

Hasil daripada proses ini adalah satu
hala tuju yang jelas untuk Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan
tinggi dalam masa sepuluh tahun akan datang.

Dalam melancarkan
ETP, kami mengesahkan bahawa EPP yang tersenarai dalam hala tuju ini
hanyalah satu permulaan, dan melalui pelaksanaannya, kami akan
mempelajari dan menyesuaikan program tersebut bagi memastikan pencapaian
aspirasi kami.

Tinjauan umum NKEA

Dua belas NKEA tersebut adalah teras kepada ETP.

NKEA
ditakrifkan sebagai pemacu aktiviti ekonomi yang berpotensi untuk
menyumbang secara langsung dan material kepada pertumbuhan ekonomi
Malaysia. Dua belas NKEA yang terpilih ialah Minyak, Gas dan Tenaga;
Minyak Sawit, Perkhidmatan Kewangan; Pelancongan, Perkhidmatan
Perniagaan, Elektronik dan Elektrikal; Pemborongan dan Peruncitan;
Pendidikan; Penjagaan Kesihatan; Kandungan Komunikasi dan Infrastruktur;
Pertanian; dan Greater Kuala Lumpur/Klang Valley.

Apakah Maknanya untuk menjadi NKEA?

Malaysia
akan menumpukan usaha-usaha pertumbuhan ekonomi pada NKEA. NKEA akan
menerima sokongan utama daripada Kerajaan termasuk pembiayaan,
pembekalan bakat dan tenaga kerja terbaik dan medapat perhatian khusus
Perdana Menteri. Sebagai tambahan, penyusunan semula polisi seperti
penyingkiran halangan untuk bersaing dan liberalisasi pasaran akan
disasarkan pada NKEA.

Program-program yang diusulkan akan
melibatkan pemilihan dan keseimbangan keseluruhan yang nyata kepada
ekonomi. Misalnya, mengutamakan pelaburan dalam sektor NKEA membawa
kepada pengurangan pelaburan dalam sektor-sektor lain.

Pelantikan
sektor-sektor sebagai sektor-sektor NKEA perlu mempunyai implikasi
sebenar pada sumber-sumber utama sekiranya mereka akan menerajui suatu
perubahan yang bermakna.

Falsafah yang sama bagi keutamaan juga
akan digunapakai untuk sokongan lain yang disediakan oleh Kerajaan
kepada sektor-sektor ini, seperti perbelanjaan operasi dan usaha-usaha
penyusunan semula polisi tertentu sektor-sektor tersebut dan dan
perubahan regulatori.

NKEA akan mendapat tumpuan khusus daripada
Perdana Menteri dan akan mempunyai mekanisme laluan pantas untuk
menyelesaikan pertelingkahan atau sebarang penyempitan.

Kerajaan
adalah komited untuk memberi sokongan berterusan bagi pertumbuhan
sektor bukan NKEA. Namun demikian, Kerajaan akan menumpukan usahanya
pada NKEA berdasarkan sumbangan PNK yang amat ketara yang bakal dijana
oleh sektor-sektor inidalam memacupembangunan ekonomi negara.

Dua Belas Bidang Ekonomi Utama Nasional adalah:
Minyak, Gas, dan Tenaga
Minyak Sawit

Perkhidmatan Kewangan

Pelancongan

Perkhidmatan Perniagaan

Elektronik dan Elektrikal

Pemborongan dan Peruncitan

Pendidikan

Penjagaan Kesihatan

Kandungan dan Infrastruktur Komunikasi

Pertanian

Greater Kuala Lumpur / Klang Valley


Download Penuh NKEA PENDIDIKAN1.8 : Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

NKRA – National Key Result Area


“The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system”

“ The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians”
“ Our real work will begin as we make the transformation of government services happen”


Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan


Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.


Sub-NKRA 1: Prasekolah


7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan:

 1. · Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
 2. · Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
 3. · Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan
 4. · Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru
 5. · Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar, luar Bandar dan pedalaman
 6. · Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah.
 7. · Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan

Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi

· NKRA – Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan

· Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

· *Kanak-kanak berkeperluan khas – didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas.


Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi


– Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik

· Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan)


– Menghasilkan pelajar yang cemerlang

· Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang


– Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem

· Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut.


Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah


Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia:


NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional)


1. Prasekolah

2. Literasi dan Numerasi
3. Sekolah Berprestasi Tinggi
4. Pengetua/Guru Besar


Download Penuh NKRA Pendidikan____________________________________________________________________________


* Untuk membuka “link” mengikut BAB di bawah,  Sila tekan tulisan berwarna
MERAH. Kecuali BAB 10 buka ikut subtopik pada tulisan berwarna MERAH.

BAB 1 : TERAS PENDIDIKAN NEGARA
1.1 : Rukun Negara
1.2 : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.3 : Wawasan 2020
1.4 : Islam Hadhari

BAB 2 : KEMENTERIAN
1.1 : Kementerian Pelajaran Malaysia
1.2 : Kementerian Pengajian Tinggi

BAB 3 : SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Perkembangan Dasar dan Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan
1.2 : Perkembangan Pelajaran Masa Kini

BAB 4 : SISTEM PELAJARAN MASA KINI
1.1 : Pendidikan Pra Sekolah
1.2 : Program PERMATA
1.3 : Pendidikan Rendah
1.4 : Pendidikan Menengah
1.5 : Pendidikan Khas
1.6 : Program Pendidikan Khas
1.7 : Sekolah Sukan
1.8 : Sekolah Seni
1.9 : Pembestarian Sekolah
2.0 : Pendidikan Pasca Menengah( Tertiari)
2.1 : Institusi Pengajian Tinggi
2.2 : Pendidikan Swasta
2.3 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2.4 : Sekolah Kluster
2.5 : Sejarah Pendidikan Teknik & Vokasional
* Tambahan penkhususan bidang di UTHM

BAB 5 : KURIKULUM
1.1 : Teori Pendidikan
1.2 : Kurikulum Prasekolah
1.3 : Kurikulum Baru Sekolah Rendah
1.4 : Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
1.5 : Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
1.6 : Pengurusan Kurikulum
1.7 : Program JQAF
1.8 : Kia2M

BAB 6 : PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID
1.1 : Asrama
1.2 : Skim Pinjaman Buku Teks
1.3 : Biasiswa dan Pinjaman
1.4 : Program Bersepadu Sekolah Sihat
1.5 : Program Pemakanan Sekolah
1.6 : Bimbingan dan Kaunseling
1.7 : Malaysia Teacher Standard atau Standard Guru Malaysia (SGM)
1.8 : PIBG
1.9 : Skim Baucer Tuisyen

BAB 7 : PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1.1 : Gerak Kerja Kokurikulum
1.2 : Sekolah Harapan Negara
1.3 : Hari Guru
1.4 : Projek Nilam
1.5 : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
1.6 : Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

BAB 8 : URUSAN PERKHIDMATAN
1.1 : Perintah-Perintah Am
1.2 : Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
1.3 : Arahan Perbendaharaan
1.4 : Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
1.5 : Arahan Perkhidmatan
1.6 : Akta Acara Kewangan
1.7 : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam

BAB 9 : DASAR, KURIKULUM & SISTEM BARU
1.1 : KSSR
1.2 : KSSM
1.3 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.4 : MBMMBI
1.5 : 1 Murid 1 Sukan
1.6 : Transformasi Pendidikan Vokasional
1.7 : NKEA
1.8 : NKRA PendidikanBAB 10 : BAB TAMBAHAN
A   : Dasar, Kurikulum & Sistem


1.1 : SBPA


1.2 : LINUS & PROTIM


1.3 : Tonggak 12


1.4 : PPSMI


1.5 : RMK – 10 ( Pendidikan)B    : Isu Semasa Pendidikan


2.1 : Wang Bantuan RM100 Kepada Pelajar


2.2 : Pemberian Baucar RM200 Kepada Pelajar IPTA, IPTS Dan Politeknik


2.3 : Isu Penempatan GSTT


2.3 : Majlis Bahasa Inggeris


2.4 : Kementerian Kaji Wujud GPK Pendidikan Islam Di Sekolah


2.5 : Majlis Pelancaran Transformasi Pendidikan VokasionalC    : Isu Semasa Negara


3.1 : Sistem Pemerintahan Malaysia ( YDP Agong, Kabinet, Komponen )


3.2 : Isu Adam Adli


3.3 : BR1M


3.4 : Program Transformasi Kerajaan, Ekonomi & Politik


3.5 : Bajet 2012D    : Teori Pendidikan


4.1 : Taksonomi Bloom
E    : Lain-Lain

5.1 : SPP


5.2 : JPA


5.3 : Sorotan Peristiwa 2011


Sharing is Caring!

Comments: 13

Leave a comment